BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

2- Quyến Sách Thủ (Tay cầm sợi dây):

_ Tay thứ hai trong tám tay thuộc Như Lai Bộ (Tathàgata-kula) của Mật Pháp, là Pháp Tức Tai (‘Sàntika)

_ Bốn câu thứ 60,61,62,63 trong văn của bài Chú là: “Na la cẩn trì, sa bà ha, ma la na la, sa bà ha” dịch nghĩa là thành tựu Hiền Ái , tức là “Quyến Sách thủ nhãn” trong tướng tay Đại Bi.

__ Thiên Thủ Thiên  Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 32 trong Kinh Văn:

“Nếu muốn mọi thứ bất an trở thành điều an ổn thì nên cầu nơi tay Quyến Sách (Sợi dây to ) ”

__ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ hai:

“Nếu người nào vì mọi thứ chẳng yên, cầu an ổn thì nên cầu nơi bàn tay cầm sợi dây (Quyến Sách)”

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ hai là:

Nếu người muốn được an ổn nên tu pháp Quyến Sách (Sợi dây) Tượng TRÌ SÁCH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT đó… chỉ có tay phải nắm quyền đặt ở eo phải. Tay trái co cánh tay lại cầm sợi dây, vẽ tượng xong.

Tướng Ấn đó là kết Vị Phu Liên Hoa ấn (ấn hoa sen chưa nở) Tiến Lực (2 ngón trỏ) giữ nhau như cái vòng. Đây gọi là Liên Hoa Sách (sợi dây hoa sen) hay mãn các ý nguyện.

Chân Ngôn là:

ÁN_ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) BÁT NÁ MA BÁ XẢ (Liên Hoa Sách) HỒNG ( Hộ khắp) ĐỊA SẮT TRA (Phòng hộ, gia trì) TÁT VÕNG (Không có thể trái ngược) MA HÀM (Nơi tôi)  SA PHỘC HẠ.