Phật nói Kinh Nguyệt Quang Bồ Tát
(Phật thuyết Nguyệt Quang Bồ Tát Kinh)
Hán dịch: Đại sư Thần Pháp Hiền
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2010-2013

 

Phật nói Kinh Nguyệt Quang Bồ Tát.

Tôi nghe như thế. Thời đó Phật ở Trúc Lâm Tinh thành Vương Xá. Cùng với các Tì Kheo lớn mà vì nói Pháp. Lúc đó Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên. Tiến tới trước nơi ở của Phật, phục đất đỉnh lễ chân Phật. Báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Chúng con ngày nay, không Nhẫn nhịn thấy Phật vào Niết Bàn, mà tới thời gian này vào Niết Bàn trước. Khi đó có một Tì Kheo ở trong Chúng, chắp tay hướng về Phật mà làm lời nói như thế. Thế Tôn ! Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, có Nhân duyên gì ? Nay ở trước Phật muốn vào Niết Bàn trước. Chỉ nguyện Thế Tôn vì giải thích các nghi hoặc.

Khi đó Thế Tôn bảo các Tì Kheo nói rằng : Ngài nay nghe Tuệ ! Ta vì Ngài nói. Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên. Các Tham muốn Thù giận Ngu mê cùng với các thấm bẩn đã hết, làm được đã đủ. Hạnh Phạm đã lập, không nhận có về sau, không phải ngày nay muốn vào Niết Bàn trước. Ở thời Quá khứ bên trong phía Bắc Ấn Độ, có một thành lớn. Tên là Hiền Thạch. Dài hai trăm bốn mươi cây số, chiều rộng khoảng chừng cũng như thế. Ở đó có một Quốc vương. Tên là Nguyệt Quang, thọ mệnh bốn vạn tuổi. Có mắt Trời, thông suốt mệnh Kiếp trước. Thân sắc đoan nghiêm các hình tướng đầy đủ, Quang sáng chiếu sáng tỏ như đêm Trăng rằm. Nơi được đi tới không cần đèn nến, sáng như mặt Trời mặt Trăng. Vì thế có tên là Nguyệt Quang. Thống lĩnh sáu vạn tám nghìn Đất nước của bốn Châu. Thời thế giàu có thuần thục, nhân dân yên ổn. Vàng bạc châu báu, đồ ăn uống quần áo, voi ngựa xe quý, tất cả đều dư thừa. Ở bốn cửa thành đều có lầu gác. Cửa sổ lan can đều sử dụng các vật báu mà làm nghiêm đẹp. Phố ngõ đường mương tưới rửa Thanh tịnh, ngang dọc cờ phướn lọng báu, châu báu chuỗi ngọc. Lại có Trầm hương, bột hương, hương Chiên đàn. Khi gió nhẹ thổi, bay ra các khí hương đó. Tràn khắp thành trì Đất nước, xe ngựa người đi bộ, không ngửi thấy mùi ô uế. Nơi nơi lại có cây lớn hoa quả, cây Đa ma la, cây Ca ni la, cây Vô ưu. Cây Bối đa, cây Sa la, cây Đế ca la, cây Long hoa, cây Mạt câu la. Cây A đề Mục già, cây Bá tra la, dày đặc tươi tốt. Các loại chim Anh vũ, Cò trắng, Ca lăng Tần già, Câu kế la. Ở giữa các cây hót âm vi diệu. Suối giếng ao đầm ở trong nội ngoại thành. Thường sinh hoa quý, các loại hoa Ưu bát la, hoa Câu mẫu na, hoa Bôn tra lợi ca. Phú quý như thế đủ loại trang nghiêm.

Phật bảo Tì Kheo. Khi đó Con Trời Nguyệt Quang ở nơi đường phố thị tứ cùng với bốn cửa thành. Chất đống vàng bạc châu báu, voi ngựa xe báu. Đồ ăn uống quần áo, đồ nằm thuốc uống, đủ loại các vật trang nghiêm. Tức thời đánh trống vàng, bảo khắp mọi người. Con Trời Nguyệt Quang đem các loại tài vật, Bố thí rộng khắp tất cả. Tùy theo người có nhu cầu đều cấp cho. Khi đó châu Nam Thiệm Bộ, tất cả chúng sinh đều tới thành của Vua. Cầu được Bố thí đó, đều đầy đủ tất cả, được phú quý lớn, không một ai nghèo đói cùng với người đi đường. Khi đó Con Trời Nguyệt Quang lại tự suy nghĩ. Tuy các chúng sinh không còn nghèo đói, đối với bản thân ta được sử dụng còn chưa được bằng như nhau. Lại dùng quần áo vi diệu, châu báu thượng hạng, mũ đội đầu chuỗi ngọc, đồ nằm ngủ đồ ăn uống. Bố thí cho các chúng sinh, phú quý trang nghiêm, đều như thân của Con Trời Nguyệt Quang. Thành ấp cung điện, lầu gác vườn rừng, đủ loại nghiêm đẹp, như Trời Đao Lợi. Có bảy mươi hai trăm nghìn Na do tha người, thường ở thành này. Có hai nghìn năm trăm đại thần, có hai phụ tướng. Một tên là Đại Nguyệt, hai tên là Trì Địa. Dung mạo đoan chính, Phúc Đức thuần hậu, Trí tuệ sâu, tài cao tri thức uyên bác. Thường dùng mười Nghiệp thiện giáo hóa chúng sinh.

Lúc đó Đại Nguyệt trong đêm nằm ngủ, mà gặp giấc mộng. Mũ Trời được Vua đội biến thành màu sắc khói đen. Lại có Quỷ tới gần sát trên đầu Vua, đoạt lấy mũ mà ra đi. Giấc mộng đã xong hoảng sợ kinh hoàng, có việc hoảng sợ không biết rõ mà tự suy nghĩ. Vua của ta tâm từ thương xót, ân huệ Bố thí tất cả, người cầu xin không ngược lại. Nhất định có người ác tới xin đầu Vua. Làm xong suy nghĩ đó, tức thời sử dụng bảy báu vật làm thành một chiếc đầu quý. Như có người xin, dùng nó thay thế.

Thời Trì Địa phụ tướng cũng thấy một giấc mơ. Thấy thân của Nguyệt Quang phân thành bốn phần. Tức thời triệu tập Bà La Môn xem mộng lành dữ. Bà La Môn nói rằng : Mộng này rất ác, nhất định có người nơi xa tới xin đầu Vua. Trì Địa nghe xong, thương cảm rơi lệ. Vì sao Vua của ta có họa lớn này ?

Khi đó một vạn hai nghìn năm trăm vị đại thần thân tín, cùng đều thấy mộng ác. Cờ phướn cắm ngược xuống đất, trống vàng không kêu. Ân ái biệt ly, thương khóc rơi lệ. Đã mơ thấy như thế, cùng nhau tới bàn luận nói rằng : Vua nếu không được yên lành, tất cả chúng sinh ai là người cứu giúp ? Chúng ta làm sao mà được yên ổn ? Lúc đó Con Trời Nguyệt Quang mới bảo đại thần. Thọ mệnh của Ta hết, Bố thí cho chúng sinh, không được gián đoạn.

Khi đó trong núi Hương Túy có Bà La Môn lớn, tên là Ác Nhãn thông minh nhiều Trí tuệ, hay hiểu kĩ thuật. Biết Con Trời Nguyệt Quang ở bốn cửa thành, mở hội Bố thí lớn. Đánh trống đọc lệnh bố cáo khắp bốn phương. Cung cấp cho người cầu mà không thiếu. Ta nay đi tới nơi đó xin đầu Vua. Làm xong lời nói đó, rời núi Hương Túy đi xuống. Có người Trời của núi biết Bà La Môn tới xin đầu Vua, bi thương đau xót than thở. Khổ thay, khổ thay ! Vua này tâm từ thương nhớ, lợi ích yên vui chúng sinh. Nếu như bỏ mệnh Thế gian hết người giúp đỡ.

Khi làm lời nói đó Trời đất tối đen, mặt Trời mặt Trăng không hiện ra, suối giếng khô cạn, gió mạnh nổi lên. Cát bay đá chạy, cây lớn đổ gãy, Đất lớn chấn động, có tướng không yên lành như thế. Tới thành không xa có một người Tiên. Thân đầy đủ năm Thần thông, tên là Di Thấp Phược Nhị Đát La cùng với năm trăm quyến thuộc. Thường dùng tâm Từ thương xót, nhớ trợ giúp chúng sinh. Thấy tường tận điềm này, rất lo âu ưu phiền. Bảo Ma Nã Phược Ca nói rằng : Nhất định có tai họa sắp tới Chúa của dân. Chúng ta làm sao mà cứu giúp được ?

Chúng Khẩn Na La ở trong khoảng không cùng với các người Trời, tất cả đều rơi lệ như giáng trận mưa nhỏ. Tâm tất cả người dân lo sợ kinh hoàng. Khi Bà La Môn Ác Nhãn sắp muốn tới thành. Người Trời bảo vệ thành tới trước Con Trời Nguyệt Quang. Nay người ác từ núi Hương Túy tới. Tâm muốn sát hại, muốn xin đầu Vua, không được nghe theo. Tùy cơ bảo vệ bản thân yêu quý, nên yên lành thân Thánh. Vua đã nghe xong tâm sinh dũng mãnh khen nói rằng : Thiện thay ! Giúp Ta trọn vẹn Pháp Bố thí tới Niết Bàn.

Lúc đó Bà La Môn Ác Nhãn, tức thời đi vào trong thành. Người Trời coi cửa thấy Bà La Môn, Thần Tình xấu ác. Ngăn ở lại ngoài cửa, cuối cùng không cho vào. Lúc đó Con Trời Nguyệt Quang biết người đó tới nơi, không được tự do vào thành. Tức thời bảo tể phụ đại thần Đại Nguyệt. Có Bà La Môn từ núi Hương Túy tới muốn thấy Ta. Giúp người đó vào cửa không được gây trở ngại. Đại Nguyệt nhận lời chỉ dạy, báo cáo người Trời coi cửa thành. Tức thời giúp đưa vào.

Đại Nguyệt đã thấy, hỏi Bà La Môn nói rằng : Ngài tới nơi này có việc gì cần cầu ? Bà La Môn nói rằng : Tôi nghe Con Trời Nguyệt Quang tâm từ thương xót chúng sinh Có tình, làm hội Bố thí lớn. Nếu có mong cầu tất cả không tiếc. Nay tới nơi này muốn xin cái đầu Vua. Đại Nguyệt bảo nói rằng : Bà La Môn ! Đầu Vua do máu huyết tạo thành, cuối cùng trở về tan hoại. Ngài nay xin được, có sử dụng được sao ? Tôi có đầu bằng bảy vật báu, lại có đủ loại vàng bạc châu báu, đều kính dâng Bố thí, mới giúp cho con cháu vĩnh được giàu sang lớn. Bà La Môn nói rằng : Tôi vốn chỉ xin đầu, không phải vì châu báu.

Lúc đó hai đại thần khóc thương rơi lệ, bi thương ưu phiền. Chúng ta làm gì miễn được sát hại đó ? Lúc đó Bà La Môn liền tới trước Vua, thấy đỉnh lễ xong, dừng đứng một bên. Chắp tay báo cáo nói rằng : Nghe Vua tâm từ thương xót Bố thí tất cả. Tôi nay từ xa tới chỉ xin đầu Vua. Nguyện rủ tâm Từ thương xót vui mừng Bố thí. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Bồ Tát chí cầu Trí Bình Đẳng. Yên ở Pháp Thanh tịnh cao nhất. Nguyện rủ xót thương nhanh cho đầu. Trọn vẹn Bố Thí tới Niết Bàn.

Lúc đó Con Trời Nguyệt Quang tức thời chắp tay mà đọc bài kệ nói rằng :

Thân được Cha mẹ sinh không sạch. Ngài xin đầu Ta vui mừng cho. Trọn vẹn nguyện trước xứng tâm về. Giúp Ta nhanh được quả Bồ Đề.

Đọc xong bài kệ này, báo cáo Bà La Môn nói rằng : Đừng nghi hoặc đầu của Ta, xương tủy máu huyết, da thịt liền nhau. Không có Thanh tịnh mà tức thời Bố thí, trọn vẹn nguyện trước kia của Ngài. Thời Bà La Môn, tâm rất vui mừng. Vua muốn cắt đầu tức thời bỏ mũ đội đầu. Khi đó châu Nam Thiệm Bộ, tất cả mũ đội đầu, đều rơi xuống đất, người đều kinh hoàng.

Phụ tướng hai người, không Nhẫn nhịn thấy Vua vứt bỏ thân mệnh. Tức thời ở nơi đó, tự kết thúc thọ mệnh của họ. Do lực của Căn thiện sinh lên cung Phạm lớn. Lúc đó Dạ Xoa Bồ Ma ở trong khoảng không cao giọng ca lên nói rằng : Khổ thay ! Con Trời nay sắp bỏ mệnh. Lại có trăm nghìn trăm triệu người chạy tới cung Vua. Khóc thương rơi lệ, thương yêu ly biệt. Vua tức thời nói Pháp an ủi giúp phát tâm Đạo.

Bà La Môn nói rằng : Vua nếu cho đầu thích hợp ở nơi Thanh tịnh. Vua liền nói rằng : Ta có một khu vườn, tên là Ma Ni Bảo Tạng, hoa quả tốt tươi. Suối giếng ao đầm, đủ loại trang nghiêm, là nơi tốt nhất. Ở đó cho đầu, ý Ngài thế nào ? Bà La Môn nói rằng : Thích hợp nhanh tới đó. Vua liền mang theo kiếm, đi tới ở trong vườn đó đứng dưới cây Chiêm bặc. Bảo Bà La Môn nói rằng : Ta nay cho đầu, Ngài tới cắt đi !

Bà La Môn nói rằng : Vua không tự cắt, để tôi cầm đao, không phải là hành vi Bố thí.

Thời có người Trời bảo vệ vườn đã thấy việc đó, khóc thương rơi lệ, bảo Bà La Môn nói rằng : Ngài là người rất ác ! Con Trời Nguyệt Quang tâm Từ thương xót tất cả, lợi ích chúng sinh khắp nơi. Vì sao tới nơi này, lấy thân mệnh của Con Trời ? Vua bảo Con Trời. Không làm lời nói đó, trở ngại việc cao nhất. Ta ở thời Quá khứ trong vô lượng sinh là Vua nước lớn. Ở trong vườn này qua nghìn lần cho đầu. Thời các người Trời đều không còn chướng ngại. Trước kia cứu tế hổ đói, bỏ các thân mệnh, vượt qua Từ Thị (Di Lặc Phật) bốn mươi Kiếp. Lúc đó người Trời cũng không làm chướng ngại. Ngài nên ngày nay phát tâm vui theo, đang được lợi tốt. Con Trời Nguyệt Quang lại bảo Trời Rồng Tám bộ tất cả Thánh Hiền. Ta nay cho đầu, không cầu làm Luân Vương, không cầu sinh lên Trời, không cầu làm Vua Ma. Không cầu làm Ngọc Hoàng Đế Thích, Không cầu làm Vua Phạm, vì cầu Bình Đẳng Chính Đẳng Chính Giác. Giúp người chưa nhận giáo hóa hồi tâm nhận giáo hóa. Đã nhận giáo hóa nhanh được Giải thoát. Đã được Giải thoát chứng nghiệm trọn vẹn Rỗng lặng, thành quả tới được Niết Bàn.

Mới lại nguyện sau khi bỏ mệnh, Xá Lợi như hạt cải trắng. Ở trong vườn Ma Ni Bảo Tạng xây một Tháp lớn, giúp cho tất cả chúng sinh lễ bái cúng dưỡng, nghe thấy vui theo. Sau khi bỏ mệnh đều được sinh lên Trời, phát tâm Bồ Đề, ra khỏi cõi sinh chết. Phát nguyện đó xong, Bà La Môn nói rằng : Vua cho tài vật bên trong, rất là hiếm có, ở đời Tương lai nhanh thành Đạo Phật. Khi làm lời nói đó, Vua dùng tóc đầu quấn lên cây Vô ưu, tức thời cầm kiếm sắc tự cắt đầu Vua. Khi đó Ba nghìn Đại thiên Thế giới sáu loại chấn động. Ở trong khoảng không người Trời ca ngợi nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Nay Con Trời Nguyệt Quang đang được thành Phật. Lại rắc hoa Sen xanh, hoa Bát nạp ma, hoa Câu mẫu na, hoa Sen trắng nhỏ, cùng với hương Trầm hương bột. Hương Chiên đàn, đủ loại cúng dưỡng. Tức thời dùng cây hương Chiên đàn, đốt thân để lại, thu nhặt Xá Lợi đó. Ở trong vườn Ma Ni cùng với ở ngã tư đường cái lớn, từng nơi xây dựng một Tháp, thời thường cúng dưỡng.

Tất cả chúng sinh thời Hiện tại Tương lai, ở trong vườn này đi dừng nằm ngồi. Cùng với ở trước Tháp, chiêm ngưỡng lễ bái cúng dưỡng. Sau khi bỏ mệnh sinh lên Trời cõi Tham muốn tầng thứ sáu, cùng với lên Trời Phạm.

Khi đó Phật bảo các Tì Kheo. Con Trời Nguyệt Quang trước kia nay chính là thân của Ta. Đại Nguyệt, Trì Địa hai phụ tướng, nay chính là Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên. Bà La Môn Ác Nhãn, nay chính là Đề Bà Đạt Đa. Do Nhân duyên đó, lúc trước ở trước Phật mà xin vào Niết Bàn.

Thời các Tì Kheo nghe được Phật nói, đều rất vui mừng, tin nhận cung kính thi hành, lễ Phật mà ra đi.

Phật nói Kinh Nguyệt Quang Bồ Tát.

Print Friendly, PDF & Email