Phật nói Kinh Bốn Pháp chưa từng có
(Phật thuyết Tứ vị tằng hữu Pháp Kinh)
Hán dịch: Tây Tấn Tam Tạng Trúc Pháp Hộ
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 2015

 

Phật nói Kinh Bốn Pháp chưa từng có

Nghe như thế. Một thời Phật Thế Tôn ở vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc thành Xá Vệ.  Khi đó Thế Tôn bảo các Tì Kheo. Vua Thánh Chuyển Luân có bốn Pháp chưa từng có này. Thế nào là bốn ?

Do vì Vua Thánh Chuyển Luân được nhân dân các loài, đều cùng nhớ yêu thích. Chưa từng làm đau hại. Ví như Cha con. Vua Thánh Chuyển Luân cũng lại như thế. Yêu kính nhân dân chưa từng có hướng về thù giận. Ví như Cha có một con trai. Đó gọi là Pháp chưa từng có thứ nhất của Vua Thánh Chuyển Luân.

Hoặc lại Vua Thánh Chuyển Luân đi khắp Thế gian nhân dân. Thấy đều vui mừng, như Cha thân thiết của con. Đó gọi là Pháp chưa từng có thứ hai của Vua Thánh Chuyển Luân.

Lại nữa Vua Thánh Chuyển Luân dừng ở, không đi qua lại. Thời nhân dân các loài nếu có người trông thấy, đều được vui mừng. Vua Thánh Chuyển Luân đó cùng với nhân dân nói Pháp. Nếu có người nghe, đều cùng vui mừng. Thời nhân dân nghe Pháp được Vua Thánh Chuyển Luân nói. Đầy đủ không có chán. Đó gọi là Pháp chưa từng có thứ ba của Vua Thánh Chuyển Luân.

Lại nữa Vua Thánh Chuyển Luân ngồi, không đi qua lại. Thời nhân dân các loài nếu có người trông thấy, đều cùng vui mừng. Vua Thánh Chuyển Luân đó dạy bảo nhân dân. Việc này đáng làm, việc này không đáng làm. Việc này đáng thân thiết, việc này không đáng thân thiết. Nếu người làm việc này, đêm dài được Phúc vô cùng lớn. Nếu làm việc này, đêm dài nhận khổ cũng không có ngưng nghỉ. Nhân dân các loài nghe Vua Thánh Chuyển Luân đó, như dạy bảo này đầy đủ vui mừng không chán. Đó gọi là Pháp chưa từng có thứ tư của Vua Thánh Chuyển Luân này.

Như thế A Nan. Tì Kheo cũng có bốn Pháp chưa từng có. Thế nào là bốn ?

Như thế A Nan. Tì Kheo nếu tới trong chúng Tì Kheo. Các Tì Kheo thấy, đều cùng vui mừng. Tì Kheo A Nan đó vì nói Pháp. Nếu người nghe Pháp, đều cùng vui mừng. Các Tì Kheo nghe được A Nan nói, đầy đủ không chán. Đó gọi là Pháp chưa từng có thứ nhất của Tì Kheo A Nan.

Nếu Tì Kheo A Nan im lặng tới trong chúng nữ Tì Kheo. Nếu có người thấy, đều cùng vui mừng. Tì Kheo A Nan đó vì nói Pháp. Nếu người nghe Pháp, đều được vui mừng. Thời chúng nữ Tì Kheo nghe Pháp được A Nan nói, đầy đủ không biết chán. Đó gọi là Pháp chưa từng có thứ hai của Tì Kheo A Nan.

Nếu lại A Nan im lặng tới nơi của nam Phật Tử. Thời nam Phật Tử thấy, đều cùng vui mừng. Tì Kheo A Nan đó vì nói Pháp. Thời chúng nam Phật Tử đó nghe được A Nan nói, đầy đủ không có chán. Đó gọi là Pháp chưa từng có thứ ba của Tì Kheo A Nan.

Lại nữa A Nan. Tì Kheo A Nan im lặng tới trong chúng nữ Phật Tử. Chúng đó thấy được, đều cùng vui mừng. Tì Kheo A Nan đó vì nói Pháp. Nữ Phật Tử nghe được, đầy đủ không có chán. Đó gọi là Pháp chưa từng có thứ tư của Tì Kheo A Nan.

Khi đó các Tì Kheo nghe được Phật nói. Vui mừng kính thực hành.

Phật nói Kinh Bốn Pháp chưa từng có.