Phật nói Kinh Bốn người xuất hiện ở Thế gian
(Phật thuyết Tứ nhân xuất hiện Thế gian Kinh)
Hán dịch: Tống Thiên Trúc Sa Môn Cầu Na Bạt Đà La
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 2/2015

 

Phật nói Kinh Bốn người xuất hiện ở Thế gian

Nghe như thế. Một thời Phật Thế Tôn ở vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc thành Xá Vệ.

Khi đó Vua Ba Tư Nặc ngồi trên xe Vũ bao, quần thần vây quanh. Ra ngoài thành Xá Vệ. Liền đi tới trong vườn, tới nơi ở của Thế Tôn. Phục đất đỉnh lễ chân, ngồi ở một bên. Muốn nghe nói Pháp. Lúc đó Thế Tôn bảo Vua Ba Tư Nặc. Có bốn người xuất hiện ở Thế gian. Thế nào là bốn ?

Hoặc lại có người, trước xấu mà sau tốt. Hoặc lại có người, trước tốt mà sau xấu. Hoặc lại có người, trước xấu sau xấu. Hoặc lại có người, trước tốt sau tốt.

Thế nào là người trước xấu sau tốt ? Hoặc lại có người, sinh gia đình nghèo hèn. Nếu gia đình sai ác, hoặc gia đình thái thịt. Nếu gia đình nghề hay khéo, hoặc gia đình nhặt cắt tóc, gia đình bần cùng. Nơi không có lúa gạo, thức ăn không đủ nuôi miệng. Tuy lại được thức ăn hôi bẩn tệ ác. Sinh như gia đình này, nhan sắc xấu bẩn. Người thấy không vui, bị người coi thường. Thân làm thiện, miệng làm thiện, ý làm thiện. Họ đã thân tu hạnh thiện, miệng tu hạnh thiện, ý tu hạnh thiện.

Nếu đã thấy Sa Môn, Bà La Môn, liền phát ra ý khiêm nhường hạ thấp. Dựa vào việc cung kính, không mất thời tiết. Nếu thấy người cúng dưỡng. Đã thấy liền vui mừng dũng mãnh. Khi bỏ mệnh sinh lên trên Trời nơi thiện.

Ví như có người, từ đất tới giường nhỏ. Từ giường nhỏ tới giường lớn. Từ giường lớn lên ngựa. Từ ngựa lên voi. Từ voi tới giảng đường lớn. Vì thế Ta nói người này, trước xấu sau tốt. Như thế người đó trước xấu sau tốt.

Thế nào là người trước tốt sau xấu ? Nếu có người sinh gia đình tôn quý. Hoặc gia đình họ lớn Đế Vương. Gia đình họ lớn Bà La Môn. Hoặc gia đình họ lớn Trưởng Giả. Hoặc gia đình Vua, hay gia đình Thái Tử. Hoặc gia đình đại thần và các gia đình lớn. Nhan sắc đoan chính không có so sánh. Màu sắc như hoa đào. Người đó liền thân làm ác, miệng làm ác, ý làm ác. Họ nếu thấy Sa Môn, Bà La Môn, các người già lớn. Họ thấy xong tâm không cung kính, cũng không lễ việc. Cũng không cùng bàn luận. Họ nếu thấy người cúng dưỡng. Đã thấy liền phát ra tâm ghen tị. Đây là thấy sai. Do dự thấy, hút lấy việc này, liền có thấy sai. Không cho cũng không có Phúc, cũng không nhận lấy. Cũng không có hạnh thiện ác. Cũng không có đời này đời sau. Không có cha không mẹ. Đời không có A La Hán cùng với tu hạnh vi diệu. Nhanh được chứng thông suốt mà ở trong vui đùa. Họ dùng có này, thành công ác thấy sai. Nếu khi hết mệnh sinh trong ngục ba Đạo ác.

Giống như người kia từ giảng đường chuyển xuống cổ voi. Từ Voi tới ngựa. Từ ngựa xuống giường lớn. Từ giường lớn tới giường nhỏ. Từ giường nhỏ đầu chân rơi xuống đất. Do vì như thế Ta nói người đó, trước tốt sau xấu. Người đó như thế trước tốt sau xấu.

Người đó vì sao trước xấu sau xấu ? Hoặc có người sinh gia đình nghèo hèn. Nếu gia đình sai ác, hoặc gia đình thái thịt. Nếu gia đình nghề hay khéo, hoặc gia đình nhặt cắt tóc. Cùng với nghèo hèn khác, không có thức ăn uống. Tuy lại được thức ăn hôi bẩn khó nếm. Sinh như gia đình này. Thân họ làm ác, miệng làm ác, ý làm ác. Họ đã thân làm ác, miệng làm ác, ý làm ác. Nếu thấy Sa Môn, Bà La Môn, các Trưởng Giả tôn kính. Cũng không cung kính, cũng không lễ việc. Cũng không cùng với nhau bàn luận. Đó là thấy sai cùng với do dự thấy tương ứng. Họ liền có thấy như thế. Không cho không có Phúc, cũng không nhận lấy. Cũng không có báo ứng hạnh thiện ác. Cũng không có đời này đời sau. Không có cha không mẹ. Đời không có Sa Môn, Bà La Môn và thực hành Nghiệp. Không có A La Hán ở đời này đời sau, nhanh được chứng thông suốt ở trong vui đùa.

Họ thấy tương ứng với ác đó. Khi bỏ mệnh sinh ba Đạo ác vào trong Địa ngục.

Ví như người theo tối tới tối, theo đen tối tới đen tối. Do vì như thế nói người này, trước xấu sau xấu. Người đó như thế trước xấu sau xấu.

Người đó vì sao trước tốt sau tốt ? Nếu có người sinh gia đình tôn quý. Sinh gia đình họ lớn Đế Vương. Hoặc gia đình họ lớn Bà La Môn. Hoặc gia đình họ lớn Trưởng Giả. Hoặc gia đình Vua, hay gia đình Thái Tử, gia đình đại thần. Rất giàu nhiều tiền, nhiều báu vật. Người đó rất đoan chính không sánh. Màu sắc như hoa đào. Thân họ tu hạnh thiện, miệng tu hạnh thiện, ý tu hạnh thiện. Thân họ đã tu hạnh thiện. Miệng đã tu hạnh thiện. Ý đã tu hạnh thiện. Họ nếu thấy Sa Môn, Bà La Môn, các trưởng Giả tôn quý. Nếu thấy liền cung kính lễ việc, cung cấp cúng dưỡng. Nếu thấy có người tới cúng dưỡng, theo việc kính lễ. Liền phát vui mừng. Họ cùng với thấy tương ứng, không có cảnh tướng đảo lộn. Họ có thấy như thế. Có Cho có Phúc có nhận lấy. Có hạnh thiện ác. Có đời này đời sau. Có cha có mẹ. Đời có Sa Môn, Bà La Môn và người tu hạnh Phạm. A La Hán ở đời này đời sau, nhanh được chứng thông suốt ở trong vui đùa. Họ đã thành công thấy thiện. Khi bỏ mệnh sinh lên trên Trời.

Ví như có người từ giảng đường tới giảng đường, từ lầu quán tới lầu quán. Đi chơi một cung điện tới một cung điện. Do vì như thế Ta nói người đó, trước tốt sau tốt. Người đó như thế trước tốt sau tốt.

Như thế Vua lớn. Có bốn người xuất hiện ở đời. Khi đó Thế Tôn liền đọc bài kệ nói rằng:

Vua lớn ! Người nghèo hèn.
Bố thí tốt được tin.
Thấy Sa Môn, Phạm Chí.
Và các người cầu xin.
Theo việc lễ cung kính.
Cùng tu các Nghiệp thiện.
Thấy Cho thường vui mừng.
Cũng ban ơn người xin.
Nghiệp vi diệu Cho đó.
Càng không nhận vết bẩn.
Như thế, Vua, người này.
Khi họ sắp bỏ mệnh.
Sinh Trời cung Đao Lợi.
Trước xấu mà sau tốt.
Vua lớn ! Người có tiền.
Không tin nhớ ghen tị.
Thường muốn làm hạnh sai.
Thấy sai không có Thầy.
Thấy Sa Môn, Phạm Chí.
Và các người cầu xin.
Chê bai, thường mắng nhiếc.
Tham keo như không tiền.
Thấy Cho tới cấm hết.
Không ban ơn người xin.
Mệnh họ Nghiệp tốt sai.
Người đó nhận vết bẩn.
Như thế, Vua, người này.
Khi sắp muốn bỏ mệnh.
Ắt sinh vào Địa ngục.
Trước tốt mà sau xấu.
Vua lớn ! Người nghèo hèn.
Tâm tham keo không tin.
Thường muốn làm hạnh sai.
Thấy sai không có Thầy.
Thấy Sa Môn, Phạm Chí.
Và các người cầu xin.
Chê bai, thường mắng nhiếc.
Tham keo nói không tiền.
Thấy Cho mà cấm hết.
Không ban ơn người xin.
Mệnh họ Nghiệp tốt sai.
Người đó nhận vết bẩn.
Như thế, Vua, người này.
Khi sắp muốn bỏ mệnh.
Ắt sinh vào Địa ngục.
Trước xấu mà sau xấu.
Vua lớn ! Người nhiều tiền.
Tin tốt thường Bố thí.
Thấy Sa Môn, Phạm Chí.
Và các người cầu xin.
Theo việc lễ cung kính.
Cùng tu các Nghiệp thiện.
Thấy Cho thường vui mừng.
Cũng ban ơn người xin.
Nghiệp vi diệu đời đó.
Càng không nhận vết bẩn.
Như thế, Vua, người này.
Khi sắp muốn bỏ mệnh.
Sinh Trời cung Đao Lợi.
Trước tốt mà sau tốt.

Vì thế Vua lớn cần làm học như thế. Như thế Vua lớn cần làm học đó. Trước tốt mà sau tốt. Đừng học trước xấu mà sau xấu. Như thế Vua lớn cần làm học đó.

Khi đó Vua Ba Tư Nặc nghe được Phật nói, vui mừng kính thực hành.

Phật nói Kinh Bốn người xuất hiện ở Thế gian.

Print Friendly, PDF & Email