Phật nói Kinh Tám Đạo đúng
(Phật Thuyết bát Chính Đạo Kinh)
Hán dịch: Tống Tây Vực Tam Tạng Cương Lương Da Xá dịch
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2009-2013

 

Phật nói Kinh Tám Đạo đúng

Nghe như thế. Thời đó Phật ở vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Nước Xá Vệ. Phật bảo các Đệ tử, nghe Ta nói Đạo sai cũng nói Đạo đúng.

Thế nào là Đạo sai ? Thấy sai, Nghĩ nhớ sai, Lời nói sai, Sửa trị sai, Mong cầu sai. Đức hạnh sai, Ý nghĩ sai, Định sai. Đó là tám Hạnh sai của Đạo.

Thế nào là tám Đức Hạnh đúng của Đạo ?

Thứ nhất Thấy đúng. Thấy đúng là thế nào ? Tin Bố thí, tin lễ bái, tin cúng tế, tin thiện ác thực hành Phúc của tự nhiên. Tin cha mẹ, tin người có Đạo trong Thiên hạ, tin cầu Đạo, tin Đức Hạnh đúng, tin nhận đúng. Đời này đời sau tự thông tuệ được chứng nghiệm tự được, liền cùng nói ra. Đó là Thấy đúng.

Thứ hai Nghĩ nhớ đúng là thế nào ? Do ý bỏ tham muốn bỏ gia đình, không thù giận, không xâm hại lẫn nhau. Đây là Nghĩ nhớ đúng.

Thứ ba Lời nói đúng là thế nào ? Không nói hai lời, không nói thêu dệt, không mắng ác, không nói dối. Đó là Lời nói đúng.

Thứ tư Đức hạnh đúng là thế nào ? Không sát sinh, trộm cướp, dâm dục. Đây là Đức hạnh đúng.

Thứ năm nhận đúng là thế nào ? Nghe có Đạo, Đệ tử cầu Pháp không có thể là Pháp sai. Ăn uống giường nằm, bệnh tật gầy yếu cầu Pháp đúng không thể cầu Pháp sai. Đó là nhận đúng.

Thứ sáu Sửa trị đúng là thế nào ? Ý sinh chết cùng hợp với nơi thực hành, thực hành Nhân duyên sinh ra lực thực hành Tinh tiến. Lại Tinh tiến ý giữ không chán bỏ. Đó là Sửa trị đúng.

Thứ bảy Ý đúng là thế nào ? Thực hành sinh chết hợp với ý niệm, hướng về ý niệm không ảo vọng, không cùng với ý cầu. Tên đó là Ý đúng.

Thứ tám Định đúng là thế nào ? Ý sinh chết hợp với dừng nghĩ nhớ, dừng hình tướng, dừng giúp xong, dừng tụ hợp. Không thể làm, không làm tất cả tội, không đọa giữa chừng nửa tà nửa chính. Tên đó là Định đúng.

Tì Kheo ! Đệ tử của tất cả Đạo, đang nhận tám loại thực hành Đạo đúng đó. Như nói thực hành có thể hiểu được tám hạnh của Đạo.

Thứ nhất Người Thấy đúng, tin Bố thí đời sau được đầy đủ Phúc. Người tin lễ bái thấy người Đạo Sa Môn làm lễ Phúc. Người tin cúng tế treo lụa đốt hương rắc hoa đốt đèn. Tin làm được mười Nghiệp thiện, chính là tự nhiên được Phúc. Tin Cha mẹ tin Hiếu thuận, tin người có Đạo trong Thiên hạ vui vẻ nhận Kinh. Tin cầu Đạo được thực hành Đạo, tin Đức hạnh đúng cắt đứt ý ác. Tin nhận đúng không phạm Giới hạnh. Đời nay đời sau tự mình thông tuệ. Vì được thông tuệ có thể dạy người được chứng nghiệm. Tự được có thể thành người, có thể thành người khác liền cùng nói ra. Tên đó là Thấy biết đúng. Như thế liền tự mình Giải thoát cũng Giải thoát người khác.

Thứ hai Nghĩ nhớ đúng, ý được phát ra là ý mất. Muốn rời bỏ gia đình vì nhớ Đạo, không thù giận được Nhẫn nhịn, không xâm hại nhau nên ý đúng.

Thứ ba Lời nói đúng, không mắng ác không phạm bốn tội Nghiệp miệng. Chỉ thành tâm nói phẩm Đạo chính chủ yếu.

Thứ tư Đức hạnh đúng không sát sinh trộm cướp dâm dục và thành tâm tin thực hành.

Thứ năm Nhận đúng không đọa tham muốn, chỉ cầu một manh áo một bữa ăn, là chữa bệnh rẻ nhất.

Thứ sáu Sửa trị đúng được hướng về Kinh ba mươi bảy phẩm Bồ Đề.

Thứ bảy Ý đúng ngày càng tăng thêm, ý không rời Kinh ba mươi bảy phẩm Bồ Đề.

Thứ tám Dừng đúng Nhân duyên không mất, dừng thường ý trở lại giúp. Đã dừng không được sai phạm tất cả, dừng tụ hợp được Đạo Phúc.

Phật nói như thế, đều vui mừng nhận.

Phật nói Kinh Tám Đạo đúng.

Print Friendly, PDF & Email