0110. Kinh Tam Chuyển Pháp Luân

0110. Kinh Tam Chuyển Pháp Luân
Kinh Tạng - TQ

Phật nói Kinh Ba chuyển vầng Pháp
(Phật thuyết Tam chuyển Pháp luân Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2010-2013

 

Phật nói Kinh Ba chuyển vầng Pháp.

Tôi nghe như thế. Một thời Phật Thế Tôn ở trong rừng Thí Lộc nơi rơi của người Tiên Bà La Nhiếp Tư.

Khi đó Thế Tôn bảo năm Tì Kheo nói rằng : Các Ngài Tì Kheo ! Khổ chân lý bậc Thánh này với Pháp được nghe. Ý làm như Lý có thể sinh hiểu sáng Trí tuệ của mắt.

Các Ngài Tì Kheo ! Pháp Tập hợp khổ, mất khổ, theo Đạo mất Khổ Chân lý bậc Thánh này. Ý làm như Lý có thể sinh hiểu sáng Trí tuệ của mắt.

Các Ngài Tì Kheo ! Khổ chân lý bậc Thánh này là Pháp rõ ràng. Cần biết với Pháp được nghe như thế. Ý làm như Lý có thể sinh hiểu sáng Trí tuệ của mắt.

Các Ngài Tì Kheo ! Tập hợp Khổ chân lý bậc Thánh này là Pháp rõ ràng. Cần cắt đứt với Pháp được nghe như thế. Ý làm như Lý có thể sinh hiểu sáng Trí tuệ của mắt.

Các Ngài Tì Kheo ! Mất Khổ chân lý bậc Thánh này là Pháp rõ ràng. Cần chứng với Pháp được nghe như thế. Ý làm như Lý có thể sinh hiểu sáng Trí tuệ của mắt.

Các Ngài Tì Kheo ! Theo Đạo mất Khổ chân lý bậc Thánh này là Pháp rõ ràng. Cần tu hành với Pháp được nghe như thế. Ý làm như Lý có thể sinh hiểu sáng Trí tuệ của mắt.

Các Ngài Tì Kheo ! Khổ chân lý bậc Thánh này là Pháp rõ ràng. Đã biết với Pháp được nghe như thế. Ý làm như Lý có thể sinh hiểu sáng Trí tuệ của mắt.

Các Ngài Tì Kheo ! Tập hợp Khổ chân lý bậc Thánh này là Pháp rõ ràng. Đã cắt đứt với Pháp được nghe như thế. Ý làm như Lý có thể sinh hiểu sáng Trí tuệ của mắt.

Các Ngài Tì Kheo ! Mất Khổ chân lý bậc Thánh này là Pháp rõ ràng. Đã chứng với Pháp được nghe như thế. Ý làm như Lý có thể sinh hiểu sáng Trí tuệ của mắt.

Các Ngài Tì Kheo ! Theo Đạo mất Khổ chân lý bậc Thánh này là Pháp rõ ràng. Đã tu hành với Pháp được nghe như thế. Ý làm như Lý có thể sinh hiểu sáng Trí tuệ của mắt.

Các Ngài Tì Kheo ! Nếu Ta với Pháp bốn Chân lý bậc Thánh này chưa biết rõ ba chuyển mười hai hình tướng như thế. Hiểu sáng Trí tuệ của mắt đều không được sinh. Ta thời không với các Trời, Ma, Phạm, Sa Môn, Bà La Môn, tất cả Thế gian. Rời bỏ Phiền não, tâm được Giải thoát. Không thể chứng được Bình Đẳng Bồ Đề.

Các Ngài Tì Kheo ! Do vì Ta với Pháp bốn Chân lý bậc Thánh này hiểu rõ ba chuyển mười hai hình tướng. Hiểu sáng Trí tuệ của mắt đều cùng được sinh. Mới lại với các Trời, Ma, Phạm, Sa Môn, Bà La Môn, tất cả Thế gian. Rời bỏ Phiền não, tâm được Giải thoát. Liền có thể chứng được Bình Đẳng Bồ Đề.

Thời đó khi Thế Tôn nói Pháp như thế. Cụ Thọ Kiều Trần Như và tám vạn các Trời. Xa Phiền não rời bẩn được mắt Pháp Thanh tịnh.

Phật bảo Kiều Trần Như ! Ngài hiểu Pháp này phải không ? Trả lời nói rằng : Đã hiểu. Thế Tôn ! Ngài hiểu Pháp này phải không ? Trả lời nói rằng : Đã hiểu. Thiện Thệ ! Do vì Kiều Trần Như hiểu rõ Pháp. Do việc này liền tên là A Nhã Kiều Trần Như (A Nhã là hiểu rõ nghĩa).

Lúc đó Dược Xoa ở trên đất đã nghe được Phật nói. Sinh âm thanh lớn bảo Trời, Người nói rằng : Các Ngài cần biết ! Phật ở trong rừng Thí Lộc nơi rơi của người Tiên Bà La Nhiếp Tư. Rộng nói ba chuyển vầng Pháp mười hai hình tướng thực hành. Do điều này có thể với Trời, Ma, Phạm, Sa Môn, Bà La Môn, tất cả Thế gian làm lợi ích lớn. Giúp người cùng một hạnh Phạm, nhanh tới nơi Niết Bàn yên ổn. Trời, Người tăng nhiều, A Tu La tạm giảm. Do Dược Xoa đó làm thông báo như thế. Chúng bốn Vua lớn các Trời ở khoảng không đều cùng nghe biết. Như thế chuyển tiếp với thời gian giây phút tới hết sáu Trời Cõi Tham muốn. Thời gian giây phút thậm chí Trời Phạm rộng nghe tiếng vang đó. Chúng Phạm nghe xong lại đều thông báo khắp, rộng nói như trước. Do tên, Kinh này là Ba chuyển vầng Pháp.

Thời năm Tì Kheo và các Trời, Người. Đã được nghe Phật nói, vui mừng cung kính thi hành.

Phật nói Kinh Ba chuyển vầng Pháp.

 

Bài Viết Liên Quan

278-2

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Quyển 43

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật (Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh) Hán dịch: Đông Tấn Thiên Trúc Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 3/2013-2014   QUYỂN THỨ BỐN MƯƠI BA Phần tám...
190-2

Kinh Tập Hợp Việc Làm Trước Kia Của Phật Quyển 38

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật (Phật Bản Hạnh Tập Kinh) Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014   QUYỂN THỨ BA MƯƠI TÁM Phẩm Na La...
220-2

Kinh Nhiều Trí Tuệ Tới Niết Bàn Phật Quyển 78

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật (Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh) Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015   Kinh Nhiều Trí tuệ...
278-2

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Quyển 53

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật (Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh) Hán dịch: Đông Tấn Thiên Trúc Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 3/2013-2014   QUYỂN THỨ NĂM MƯƠI BA Phần mười...
278-2

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Quyển 46

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật (Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh) Hán dịch: Đông Tấn Thiên Trúc Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 3/2013-2014   QUYỂN THỨ BỐN MƯƠI SÁU Phần ba...
220-2

Kinh Nhiều Trí Tuệ Tới Niết Bàn Phật Quyển 142

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật (Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh) Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015   Kinh Nhiều Trí tuệ...