Phật nói Kinh Chuyển vầng Pháp
(Phật thuyết Chuyển Pháp Luân Kinh)
Hán dịch: Hậu Hán An Tức Tam Tạng An Thế Cao
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2010-2013

 

Phật nói Kinh Chuyển vầng Pháp.

Nghe như thế. Một thời Phật ngồi dưới cây rừng Lộc Dã ở Nước Ba La Nại. Thời có nghìn Tì Kheo, các Thiên Thần đều đầy kín không trung xung quanh Hội lớn. Ở đó có vòng tròn tự nhiên bay tới đang di chuyển trước Phật. Phật dùng tay giữ vòng tròn nói rằng : Dừng ! Đã qua như thế, Ta từ vô số Kiếp tới nay. Bị Sắc thân giả luân chuyển nhận vô lượng khổ. Ngày nay ý yêu ngu mê đã dừng. Tình kết buộc thấm bẩn đã tháo. Các Căn đã yên, đã cắt đứt sinh chết. Cũng không về luân chuyển trong năm Đạo : Trời, Người, A Tu La, Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh. Luân chuyển liền dừng.

Lúc đó Phật bảo các Tì Kheo ! Thế gian có hai việc rơi xuống đi ven bờ. Đệ Tử thực hành Đạo bỏ gia đình. Suốt đời không nên cùng theo việc. Thế nào là hai ? Một là sống nghĩ nhớ tham muốn, ý chí không Thanh tịnh. Hai là ỷ lại nhờ yêu quý thân mình, không thể Tinh tiến. Vì thế thoái lui đi ở ven bờ. Không được gặp ngay Phật, người đầy đủ Đạo Đức. Nếu Tì Kheo này không nghĩ nhớ tham muốn, nương nhờ thực hành yêu quý thân mình, có thể được nhận ở giữa. Như Lai Chính Giác cao nhất được mắt, được Trí tuệ. Vượt qua từ hai ven bờ tự chuyển tới Thanh tịnh Niết Bàn.

Thế nào gọi là nhận ở giữa ? Gọi là nhận tám Đạo ngay thẳng. Một là Thấy đúng, hai là Nghĩ đúng. Ba là Lời nói đúng, bốn là Đức hạnh đúng, năm là Mệnh đúng. Sáu là Sửa trị đúng, bảy là Ý chí đúng, tám là Yên định đúng. Nếu các Tì Kheo nghe Đạo từ gốc tới ngọn. Đã phải biết Khổ nào là Chân lý thực. Đã nhất tâm nhận mắt, nhận nghĩ Tĩnh lặng, nhận được nghĩ nhớ hiểu thấy Trí tuệ, giúp cho ý hiểu. Nên biết luyện hết Khổ nào là Chân lý thực. Đã nhận mắt, xem nghĩ Tĩnh lặng, được nghĩ nhớ hiểu thấy Trí tuệ, giúp cho ý hiểu. Chân lý thực hết như thế.

Thế nào gọi là Khổ ? Gọi là Khổ sinh già, Khổ bệnh tật, Khổ lo âu đau thương sầu não. Khổ gặp nhau oán ghét, Khổ yêu thương ly biệt, Khổ cầu mong không được. Chủ yếu nhiều nhận từ năm Uẩn bị Khổ.

Thế nào là luyện Khổ ? Gọi là do từ yêu quý mà lại giúp có tính vui sướng. Không rời tham vui khắp nơi. Yêu tham muốn, yêu Sắc thân, yêu không có Sắc thân. Luyện đó bị Khổ.

Thế nào gọi là hết Khổ ? Gọi là hiểu từ yêu quý lại có được vui sướng. Không nhận nghĩ nhớ dâm. Không nhớ, không thừa, không dâm. Bỏ không trở lại Tĩnh lặng. Như thế là hết luyện.

Thế nào gọi là hết luyện Khổ, muốn nhận Đạo ? Gọi là nhận thực hành tám Đạo ngay thẳng. Thấy đúng, Nghĩ đúng, Lời nói đúng, Đức hạnh đúng, Mệnh đúng, Sửa trị đúng, Ý chí đúng, Yên định đúng. Đó cũng là hết luyện Khổ, nhận Đạo chân thực.

Lại nữa Tì Kheo ! Khổ là Chân lý thực. Khổ do luyện là Chân lý thực. Hết luyện Khổ là Chân lý thực. Hết luyện Khổ muốn nhận Đạo là Chân lý thực.

Nếu người sống trước vốn chưa nghe Pháp như thế. Cần nhận mắt, xem Tĩnh lặng, thực hành nhận thấy Trí tuệ, nhận nghĩ nhớ hiểu, giúp ý được hiểu. Hoặc giúp người ở đây chưa nghe Pháp bốn Chân lý như thế. Cần nhận mắt Đạo, nhận nghĩ Tĩnh lặng, nhận biết Trí tuệ, giúp ý hiểu thực hành. Nếu người ở các nơi đó không được nghe Pháp bốn Chân lý như thế. Cũng cần nhận mắt, nhận Tĩnh lặng, nhận Trí tuệ, nhận hiểu, giúp ý được hiểu. Đó là ba chuyển hợp thành mười hai việc của bốn Chân lý.

Người biết mà chưa Thanh tịnh, Ta cũng không ban cho. Nhân dân, các Trời ở tất cả Thế gian, hoặc Phạm hay Ma, Sa Môn, Phạm Chí. Tự biết đã chứng, nhận thực hành Giới Định Tuệ, hiểu độ thoát thành công Thấy biết. Đó là bốn cao nhất. Đời sau sinh không trở lại Có. Rời Thế gian lâu dài, nạn lo âu không trở lại.

Khi Phật nói như thế. Người hiền A Nhã Câu Lân cùng với tám nghìn vạn vạn Trời. Đều xa Phiền não rời bẩn, sinh các mắt Pháp. Nghìn Tì Kheo đó hết thấm bẩn ý hiểu, đều được A La Hán. Người với các Pháp luyện bên trên cần phải hết, tất cả đều chuyển. Chúng sinh giúp ba chuyển âm thanh vầng Pháp. Các Trời, người Thế gian ở đất Pháp đều cùng nghe khắp. Tới bốn Vua Trời tầng nhứ nhất, Trời Đao Lợi, Trời Diệm Ma, Trời Đâu Suất. Trời Bất Kiêu Lạc, Trời Hóa Ưng Thanh. Tới các Thế giới Phạm, giây phút nghe khắp. Khi đó ba nghìn mặt Trời mặt Trăng, vạn hai nghìn Trời Đất Cõi Phật đều chấn động lớn. Đó là chúng sinh giúp Phật. Người chưa chuyển trước ở Ba La Nại dùng vầng Pháp Bình Đẳng chuyển. Chiếu sáng vô số, độ các người Trời từ đó được Đạo.

Phật nói điều đó xong, đều rất vui mừng.

Phật nói Kinh Chuyển vầng Pháp.