42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
Kệ tụng: Hòa-thượng Tuyên Hóa
Dịch Kinh văn: Hòa-thượng Thích Thiền Tâm
Dịch kệ tụng: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

01. Như Ý Châu Thủ

Kinh văn:

– Nhược vi phú nhiêu chủng chủng trân bảo tư cụ giả。đương ư Như Ý Châu Thủ.

– Nếu chúng sanh nào muốn được giàu lớn, có nhiều thứ châu báu, đồ dùng, nên cầu nơi tay cầm châu như ý.

Chú Đại Bi câu 25: Ma Ra Ma Ra 

Chân ngôn rằng: Án –, phạ nhựt ra, phạ đa ra, hồng phấn tra.

Kệ tụng:

Phiên âm:
Thanh hương bảo đỉnh hóa tam thiên
Như ý kim ngao du cửu uyên
Thiện Tài Long Nữ tiếu huyên huyên
Phật giáo diệu pháp nhữ yếu tham.

Phiên dịch:
Đỉnh hương nhập diệu khắp ba ngàn
Rùa ngọc chín tầng như ý chơi.
Cầu học Phật môn vô thượng pháp
Huyên thuyên Long Nữ Thiện Tài cười.