Tng Thư Pht Hc

    

Phật Giáo Nam Tông

 

Kinh Điển

Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt

Kinh dịch từ Pali (Pali Tạng)

Kinh dịch từ Hán Tạng (Hán Tạng)

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Thích Giới Nghiêm Kinh Trung A Hàm Thích Tuệ Sỹ
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Cao Hữu Đính dịch Kinh Tăng Nhất A Hàm Thích Thanh Từ
Kinh Trung Bộ  Thích Minh Châu Kinh Tạp A Hàm Thích Đức Thắng
Kinh Tăng Chi Bộ Thích Minh Châu Kinh Trường A Hàm Thích Tuệ Sỹ
Kinh Tiểu Bộ Thích Minh Châu Kinh Ngọc Quư Thích Giác Hạnh
Kinh Trường Bộ Thích Minh Châu Kinh Giảng Về Niệm Hơi Thở Vào Hơi Thở Ra
Kinh Tương Ưng Bộ Thích Minh Châu  
   

Pháp Luận

Cốt Tủy Các Kinh Căn Bản Phật Giáo Phổ Nguyệt Lư Thuyết Và Thực Tế B́nh Anson
Rèn Luyện Trí Tuệ Phổ Nguyệt  

 

     
 

Trở lại

 
   
   
Cập nhật: 06-01-2011  

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com