NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

 

Chỗ

Nào

Khẩn

Cầu

Chỗ

Đó

Ứng

Hiện,

 

Cam

Lồ

Nhành

Dương

Rưới

Khắp

Tam

Thiên!

 

Quán Thế Âm Thệ nguyện thâm

Độ sanh ra khỏi khổ luân

Hưng Từ Vận Bi khắp cơi trần

Thảy đều nhiếp nhập Phổ môn

Ba mươi hai ứng thị hiện thân

Rốt ráo khiến chứng Phật tâm

Thường niệm cung kính Quán Thế Âm

Tiêu tai cát khánh lâm

Thường niệm cung kính Quán Thế Âm

Tiêu tai cát khánh lâm.  Ấn Quang Đại Sư

 

-o0o-

 

Quán Âm thệ nguyện diệu khó ngh́

Phó cảm ứng cơ chẳng mất th́

Cứu khổ tầm sanh đá hút sắt

Hiện thân thuyết pháp trăng đáy tŕ

Trần sát các cơi đều tế độ

Ta bà trong giới dũ ḷng Từ

Ơn sâu muôn kiếp khen chẳng xứng

Mong thương ngu dại khắp hộ tŕ.

(Do Ấn Quang lăo Pháp sư soạn)

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát Ma ha tát.

 

 

 

Nguyện khi tôi hành Bồ tát đạo, chúng sanh nào hứng chịu các thứ khổ năo, sợ hăi, không ai cứu vớt, che chở, không nơi nương tựa, không chốn nương náu, nhưng nếu kẻ ấy có thể nghĩ tới tôi, xưng danh hiệu tôi th́ tôi do thiên nhĩ nghe tiếng, do thiên nhăn trông thấy những chúng sanh ấy mà nếu chẳng cứu họ thoát khỏi những khổ năo ấy, tôi trọn chẳng thành Vô Thượng Chánh Giác. Bồ Tát Quán Thế Âm

 

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!

Cúi đầu đảnh lễ Đức Quán Âm,

Tướng tốt quang minh nguyện lực thâm.

Ngh́n mắt sáng soi đường tăm tối,

Ngh́n tay d́u dắt kẻ mê lầm.

Vô vi phát khởi từ bi nguyện,

Chơn thật tuyên dương bí mật âm.

Thỏa măn mọi người ḷng ước nguyện,

Tiêu trừ tội chướng hết luân trầm.

Long thiên các Thánh đồng gia hộ,

Trăm ngh́n Tam muội nguyện tu tâm.

Thân được quang minh tâm trí tuệ,

Thọ tŕ công đức thật cao thâm.

Trần lao biển cả thề qua lại,

Siêu chứng Bồ đề hết lỗi lầm.

Con nay xưng tụng nguyện qui y,

Các nguyện tùy tâm đều viên măn.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm

 

 

 

 

 

12 Nguyện Lớn của đức Bồ Tát Quán Thế Âm

1. Với trí tuệ thông suốt trọn vẹn, với hùng lực tự tại vô ngại, với ḷng từ bi đáp ứng mọi lời kêu cầu của chúng sinh, tôi xin phát những lời nguyện rộng lớn cứu khổ muôn loài.

   2. Tôi nguyện thường xuyên có mặt tại biển khơi và một ḷng thương nghĩ đến những chúng sinh đang đau khổ, không có một trở ngại nào ngăn cản tôi được.

   3. Tôi nguyện thường có mặt ở mọi nơi và mọi hoàn cảnh đen tối trong thế giới khổ đau, tức khắc t́m đến chỗ nào có tiếng kêu cứu để giúp đỡ.

  4. Tôi nguyện hàng phục tất cả tà ma, yêu quái, và làm tiêu trừ mọi thứ hiểm nguy có thể gây khổ năo và làm hại đến tính mạng của chúng sinh.

  5. Tôi nguyện dùng nước cam lộ rưới tắt mọi phiền năo nơi chúng sinh, khiến cho tâm ư họ được thư thái, an lạc, giúp cho việc tiến tu đạo nghiệp được dễ dàng.

  6. Tôi nguyện đem bốn tấm ḷng rộng lớn từ, bi, hỉ, xả của một vị Bồ-tát để cứu độ tất cả mọi loài một cách hoàn toàn b́nh đẳng, không so đo, không phân biệt.

 7. Tôi nguyện diệt trừ mọi khổ đau nơi các cảnh giới địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, và đêm ngày tuần sát khắp nơi để bảo vệ chúng sinh, không để cho các điều ác độc làm tổn hại.

 8. Những ai đang bị xiềng xích, gông cùm, tù ngục mà có ḷng chí thành tưởng nhớ, tŕ niệm tên tôi th́ liền được thoát khỏi hoạn nạn.

 9. Tôi nguyện chèo con thuyền Phật pháp dạo cùng khắp vùng biển khổ đau để cứu độ chúng sinh, cho đến khi kẻ đau khổ cuối cùng được an lạc, giải thoát.

10. Tôi nguyện cùng với thánh chúng, với phướn lọng trang nghiêm, tiếp dẫn chúng sinh về thế giới Cực-lạc của đức Phật A Di Đà.

11. Ở thế giới Cực-lạc, tôi nguyện được đức Phật A Di Đà thọ kí thành Phật khi đại nguyện độ sinh đă hoàn toàn trọn vẹn.

12. Tôi nguyện có thân tướng trang nghiêm không ǵ so sánh được, và đó là chánh báo do sự thực hành trọn vẹn các lời nguyện rộng lớn của tôi.

-o0o-

"Bạch đức Thế Tôn! Nếu chúng sanh nào tŕ thần chú Đại Bi mà c̣n bị đọa vào ba đường ác, con thề không thành Chánh Giác. Tụng tŕ thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cơi Phật, con thề không thành Chánh Giác. Tụng tŕ thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài, con thề không thànhh Chánh Giác. Tụng tŕ thần chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ư, th́ chú không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni; duy trừ cầu những việc bất thiện, và kẻ tâm không chí thành". Trích Kinh Thiên Thủ Thiên Nhăn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm [ Kế Tân Phật Đà Ba Lỵ dịch ] Thích Trí Tịnh

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm [ Dao Tần Cưu Ma La Thập ] Thích Trí Tịnh

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Diễn Kệ

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni   [ Đường Dà Phạm Đạt Mạ dịch ] Thích Thiền Tâm

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Kư, 1 quyển, [ Tống Đàm Vô Kiệt dịch ] Nguyên Thuận

Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ư Tâm Đà La Ni, 1 quyển, [ Đường Trí Thông dịch ]

Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thuyết Phổ Hiền Đà La Ni, 1 quyển, [ Đường Bất Không dịch ] Huyền Thanh

Nghi Thức Tụng Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát

Nghi Thức Tụng Chú Đại Bi

Thiên Thủ Thiên Nhăn Đại Bi Tâm Chú Hành Pháp

KINH ĐIỂN GIẢNG GIẢI

Chú Đại Bi Giảng Giải Thích Tuyên Hóa

 
 HẠNH NGUYỆN
Bồ Tát Quán Thế Âm Thích Đức Trí
Linh Ứng Quán Thế Âm Thích Tịnh Từ
Phổ Đà Sơn Dị Truyện Pháp Sư Chử Vân

Sự linh cảm của Quán Âm Bồ Tát ở Đông Quan thuộc Vĩnh Xuân

 

THƯ VIỆN H̀NH

 

Đại Bi Xuất Tướng Đồ Họa

Phổ Môn Xuất Tượng

Tôn Tượng Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Thế Âm

 

AUDIO

 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Giảng Lục

Phổ Đà Sơn Dị Truyện

Sự Tích Đức Phật A Di Đà và 7 Vị Bồ Tát

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                              Trở về mục lục