Tng Thư Pht Hc

    

Quán Thế Âm Thệ nguyện thâm

Độ sanh ra khỏi khổ luân

Hưng Từ Vận Bi khắp cơi trần

Thảy đều nhiếp nhập Phổ môn

Ba mươi hai ứng thị hiện thân

Rốt ráo khiến chứng Phật tâm

Thường niệm cung kính Quán Thế Âm

Tiêu tai cát khánh lâm

Thường niệm cung kính Quán Thế Âm

Tiêu tai cát khánh lâm.

 

Ấn Quang Đại Sư

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!

 

Quán Âm thệ nguyện diệu khó ngh́

Phó cảm ứng cơ chẳng mất th́

Cứu khổ tầm sanh đá hút sắt

Hiện thân thuyết pháp trăng đáy tŕ

Trần sát các cơi đều tế độ

Ta bà trong giới dũ ḷng Từ

Ơn sâu muôn kiếp khen chẳng xứng

Mong thương ngu dại khắp hộ tŕ.

(Do Ấn Quang lăo Pháp sư soạn)

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát Ma ha tát.

 

Nguyện khi tôi hành Bồ tát đạo, chúng sanh nào hứng chịu các thứ khổ năo, sợ hăi, không ai cứu vớt, che chở, không nơi nương tựa, không chốn nương náu, nhưng nếu kẻ ấy có thể nghĩ tới tôi, xưng danh hiệu tôi th́ tôi do thiên nhĩ nghe tiếng, do thiên nhăn trông thấy những chúng sanh ấy mà nếu chẳng cứu họ thoát khỏi những khổ năo ấy, tôi trọn chẳng thành Vô Thượng Chánh Giác.

Bồ Tát Quán Thế Âm

 

Cúi đầu đảnh lễ Đức Quán Âm,

Tướng tốt quang minh nguyện lực thâm.

Ngh́n mắt sáng soi đường tăm tối,

Ngh́n tay d́u dắt kẻ mê lầm.

Vô vi phát khởi từ bi nguyện,

Chơn thật tuyên dương bí mật âm.

Thỏa măn mọi người ḷng ước nguyện,

Tiêu trừ tội chướng hết luân trầm.

Long thiên các Thánh đồng gia hộ,

Trăm ngh́n Tam muội nguyện tu tâm.

Thân được quang minh tâm trí tuệ,

Thọ tŕ công đức thật cao thâm.

Trần lao biển cả thề qua lại,

Siêu chứng Bồ đề hết lỗi lầm.

Con nay xưng tụng nguyện qui y,

Các nguyện tùy tâm đều viên măn.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm

 

Đại Bi Nguyện

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhă.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng về cơi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.

Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, ngạ quỷ liền được tự no đủ.

Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.

Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.

 

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát! (3lần)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3lần)

 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

 

Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

 

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn tŕ hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt xâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hệ rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn tŕ địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

 

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

 

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3lần)

 

*  Kinh:

Kinh Phổ Môn Thích Trí Tịnh (dịch từ bản Hán dịch của Ngài Phật Đà Ba Ly)

Kinh Phổ Môn Thích Trí Tịnh (dịch từ bản Hán dịch của Ngài Cưu Ma La Thập)

Kinh Phổ Môn Thích Minh Định

Phẩm Phổ Môn Diễn Kệ

Nghi Thức Cầu An (Âm)

Nghi Thức Cầu An (Nghĩa)

Nghi Thức Tụng Chú Đại Bi

Nghi Thức Tụng Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát

 

*  Sám Văn

Sám Cầu An

Sám Cầu An

Sám Quán Âm

Sám Quán Âm (2)

 

*   Kinh Điển Diễn Giải:

Chú Đại Bi Giảng Giải HT Thích Tuyên Hóa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Giảng Lục Pháo Sư Bảo Tịnh

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Lược Giảng HT Thích Tuyên Hóa

Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Kư Thích Diễn Bồi

 

Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng

 

Thiên Thủ Thiên Nhăn Đại Bi Tâm Chú Hành Pháp

 

*  Hạnh Nguyện:

Câu Chuyện Linh Ứng khi Niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Quang

Công Hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm

12 Đại Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát

Linh Ứng Quán Thế Âm Thích Tịnh Từ

 

*   Đà Ra Ni:

Chú Đại Bi

Chú Đại Bi Chữ Phạn

Chú Đại Bi Xuất Tượng

42 Thủ Nhăn Ấn Pháp Theo Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni

Đại Bi xuất tướng Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Thế Âm

 

*   Sách - Bài Viết:

Bài kư về chuyện Quán Âm Bồ Tát ứng tích tại chùa Viên Quang, Nam Ngũ Đài Sơn

H́nh Tượng Bồ tát Quán Thế Âm Tại Các Nước Châu Á Nguyễn Gia Quốc

Hạnh Nguyện Lắng Nghe Nguyễn Văn B́nh

Sự linh cảm của Quán Âm Bồ Tát ở Đông Quan thuộc Vĩnh Xuân

 

*   H́nh Ảnh:

Quán Thế Âm Bồ Tát

33 Ứng Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm

42 Thủ Nhăn Ấn Pháp Theo Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni

Đại Bi xuất tướng Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Thế Âm

Tôn Tượng Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Thế Âm

 

*   Audio:

Mẹ Hiền Quán Thế Âm HT Thích Trí Thủ

 

Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm Thích Tịnh Từ

Phổ Đà Sơn Dị Truyện Pháp Sư Chữ Vân

Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Giảng Lục PS Thích Bảo Tịnh

Quan Âm Thị Kính HT Thích Nhất Hạnh

Quan Âm Tóc Rối Huỳnh Trung Chánh

 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phổ Môn Thích Chiếu Túc

Kinh Phổ Môn Thích Huệ Duyên

Phẩm Phổ Môn Thích Nhật Quang

Phẩm Phổ Môn Thích Trí Thoát

 

 

Quan Âm Bồ Tát thánh linh thiêng,

Nhiều kiếp tu nhơn đạo quả viên,

Muôn xứ tín cầu muôn xứ ứng,

Sông mê qua lại một Từ thuyền.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

 

Tay cầm cành liễu,

Rửa sạch trần ai,

Tham thiền nhập định bảo liên đài.

Đầu đội Đức Như Lai,

Cứu độ muôn loài,

Diệu Pháp Phổ Môn khai.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

 

Viên thông hiệu quí

Đại sĩ Quán Âm

Mười hai nguyện lớn

Quảng đại cao thâm

Vào nơi khổ hải

Độ khỏi mê tân

Tầm thinh cứu khổ

Chốn chốn hiện thân.

NamMô Quán Thế Âm Bồ Tát!

Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát!

Nam Mô Thí Vô Úy Bồ Tát!

 

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!

 

 

Phước Huệ Song Tu

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com