Tng Thư Pht Hc

    

Cao Tăng Truyện

 

Biên Niên Tự Thuật Thích Hằng Đạt

Đại Sư Tông Khách Ba Thích Hằng Đạt

Thần Tăng Thiên Trúc Thích Hằng Đạt

Tiểu Sử Chư Vị Cao Tăng Tàn Mộng Tử biên soạn

     
 

Trở lại

 
   
   
Cập nhật: 28-06-2012  

 

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com