Tng Thư Pht Hc

    

Ḥa Thượng Thích Tuyên Hóa


 

 

Tiểu Sử
Pháp Sư Tuyên Hóa, Một Thiền Sư Trung Hoa Thời Hiện Đại
Điều Thiết Yếu Khi Niệm Phật
Đôi Nét Về Một Bậc Vĩ Nhân Từ Thế Giới Ô Trược Mà Không Nhiễm Trược
Khai Thị Về Ăn Chay
Khai Thị Niệm Phật
Ngữ Lục Của Ḥa Thượng Tuyên Hóa
Nhân Sinh Yếu Nghĩa
Pháp Ngữ Của Ḥa Thượng Tuyên Hóa
Pháp Môn Niệm Phật
 
Kinh Điển Giảng Giải
Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh Lược Giải
Chú Đại Bi Giảng Giải
Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Giảng Giải
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Lược Giảng
Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma
Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối

 

Pháp Âm

 

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thiển Thích

Kinh Pháp Bảo Đàn Lược Giải

Kinh Phật Thuyết A Di Đà Thiển Thích

Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma

Hoa Sen Ngày Xuân

Khai Thị II

Khai Thị III

Pháp Ngữ Của Ḥa Thượng Tuyên Hóa

Trang Giảng Pháp của HT Tuyên Hóa (tiếng Hoa)

 

     
 

Trở lại

 
   
   

Cập nhật: 10-03-2013

 

Tác giả

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com