Tng Thư Pht Hc

    

Lê Sỹ Minh Tùng


 

Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Giảng Giải

Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Giảng Giải

Kinh Duy Ma Cật Giảng Giải
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải
Phá Mê Khai Ngộ
Thanh Tịnh Tâm
Vô Thượng Niết Bàn

Audio

Bát Nhă Tâm Kinh Giảng Giải - Vô Thượng Niết Bàn
Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông
Chương Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông
Giảng Giải Kinh Duy Ma Cật
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải
Phá Mê Khai Ngộ
Thanh Tịnh Tâm
Vô Thượng Niết Bàn

 

Cập nhật: 22-04-2011

Tác giả

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com