Phật Học Phổ Thông
Sa Môn Thích Thiện Hoa

 

Khóa I: Nhân Thừa Phật Giáo

 

Lời Nói Đầu

Bài Thứ 1: Đạo Phật

Bài Thứ 2: Lược Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

Bài Thứ 3: Lược Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Bài Thứ 4: Quy Y Tam Bảo

Bài Thứ 5: Ngũ Giới 

Bài Thứ 6: Sám Hối 

Bài Thứ 7: Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật

Bài Thứ 8: Tụng Kinh, Tŕ Chú,Niệm Phật 

Bài Thứ 9: Ăn Chay 

Bài Thứ 10: Bát Quan Trai Giới 

 

Khóa II: Thiên Thừa Phật Giáo

 

Bài Thứ 1: Bổn Phận Của Phật Tử Tại Gia 

Bài Thứ 2: Vu Lan Bồn 

Bài Thứ 3: Vô Thường 

Bài Thứ 4: Thiểu Dục Và Tri Túc 

Bài Thứ 5: Nhân Quả 

Bài Thứ 6: Luân Hồi

Bài Thứ 7: Thập Thiện Nghiệp

Bài Thứ 8: Tứ Nhiếp Pháp

Bài Thứ 9: Lục Ḥa 

Bài Thứ 10: Tịnh Độ  

Bài Thứ 11: Lược Sử Đức Phật A Di Đà và 48 Đại Nguyện 

 

Khóa III: Thanh Văn Thừa Phật Giáo

 

Bài Thứ 1: Khái Niệm Tổng Quát Về Tứ Diệu Đế

Bài Thứ 2: Khổ Đế

Bài Thứ 3: Tập Đế

Bài Thứ 4: Diệt Đế

Bài Thứ 5: Đạo Đế

Bài Thứ 6: Tứ Chánh Cần

Bài Thứ 7: Tứ Như Ư Túc

Bài Thứ 8: Ngũ Căn ngũ Lực

Bài Thứ 9: Thất Bồ Đề Phần

Bài Thứ 10: Bát Chánh Đạo

 

Khóa IV: Duyên Giác Và Bồ Tát Thừa Phật Giáo

 

Bài Thứ 1: Quán Sổ Tức

Bài Thứ 2: Quán Bất Tịnh 

Bài Thứ 3: Quán Từ Bi 

Bài Thứ 4: Quán Nhân Duyên 

Bài Thứ 5: Quán Giới Phân Biệt 

Bài Thứ 6: Lục Độ 
Độ thứ nhất: Bố Thí Ba La Mật

Độ thứ hai: Tŕ Giới Ba La Mật

Bài Thứ 7: Lục Độ (tiếp theo) 
Độ thứ ba: Tinh Tấn Ba La Mật

Độ thứ tư: Nhẫn Nhục Ba La mật 

Bài Thứ 8: Lục Độ (tiếp theo)

Độ thứ năm: Thiền Định Ba La Mật 

Độ thứ sáu: Trí Huệ Ba La Mật

Bài Thứ 9: Bốn Món Tâm Vô Lượng 

Bài Thứ 10: Ngũ Minh 

 

Khóa V: Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo

 

Bài Thứ 1: Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ 

Bài Thứ 2: Lịch Sử Phật Giáo Trung Hoa 

Bài Thứ 3: Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam

Bài Thứ 4: Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam (Tiếp theo)

Bài Thứ 5: Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo

Bài Thứ 6: Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung Hoa

Bài Thứ 7: Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung Hoa (Tiếp theo)

Bài Thứ 8: Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung Hoa (Tiếp theo)

Bài Thứ 9: Vũ Trụ Quan Phật Giáo 

Bài Thứ 10: Nhân Sinh Quan Phật Giáo 

 

Khóa VI: Triết Lư Đạo Phật hay là Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm

 

Bài Thứ 1: Phần Duyên Khởi

Bài Thứ 2: Bảy Đoạn Phật Hỏi Về Tâm

Bài Thứ 3: A Nan Cầu Phật Dạy Phương Pháp Tu Hành Lần Thứ 2

Bài Thứ 4: A Nan Cầu Phật Chỉ Cái Điên Đảo

Bài Thứ 5: A Nan Nghi Nếu "Cái Thấy" Là Ḿnh Th́ Tâm Này Là Ai?

Bài Thứ 6: Nước Từ Chơn Tâm Biến Hiện

Bài Thứ 7: Hư Không Từ Chơn Tâm Biến Hiện

 

Khóa VII: Triết Lư Đạo Phật hay là Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm

 

Bài Thứ 8: Ông Phú Lâu Na Hỏi Phật Hai Câu Quan Trọng

Bài Thứ 9: Phật Dạy Chơn Tâm Phi Tất Cả Tướng

Bài Thứ 10: Phật Dạy Phương Pháp Tu

Bài Thứ 11: Ngài A Nan hỏi Phật: Trói Cột Ở chỗ Nào và Làm Sao Mở được

Bài Thứ 12: Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông

Bài Thứ 13: Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông

Bài Thứ 14: Phật Dạy Tŕ Chú Lăng Nghiêm

 

Khóa VIII: Kinh Viên Giác

 

Bài Thứ 1: Chương Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Bài Thứ 2: Chương Phổ Hiền Bồ Tát

Bài Thứ 3: Chương Phổ Nhăn Bồ Tát

Bài Thứ 4: Chương Kim Cang Tạng Bồ Tát

Bài Thứ 5: Chương Di Lặc Bồ Tát

Bài Thứ 6: Chương Thanh Huệ Bồ Tát

Bài Thứ 7: Chương Oai Đức Tự Tại Bồ Tát

Bài Thứ 8: Chương Biện Âm Bồ Tát

Bài Thứ 9: Chương Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát

Bài Thứ 10: Chương Phổ Giác Bồ Tát

Bài Thứ 11: Chương Viên Giác BỒ Tát

Bài Thứ 12: Chương Hiền Thiện Thủ Bồ Tát

 

Khóa IX: Duy Thức Học Và Nhơn Minh Luận  

 

Lời Nói Đầu

Tập 1: Luận Đại Thừa Trăm Pháp

Tập 2: Luận A Đà Na Thức

Tập 3: Duy Thức Tam Thập Tụng Di Giải

Tập 3: Duy Thức Tam Thập Tụng Di Giải (Tiếp theo)

 

Khóa X và XI: Luận Đại Thừa Khởi Tín, Dịch và Lược Giải 

 

Phần Mục Lục

Chương 1 và Chương 2

Chương 3: Phần Giải Thích

Chương 3: Phần Giải Thích (Tiếp theo)

 

Khóa XII: Kinh Kim Cang

 

Lời Tựa

Kinh Kim Cang Dịch Nghĩa và Lược Giải

Tâm Kinh Lược Giải

Phụ Lục: Một Sự Nghiệp Của Đời Tôi

 

  Nghe Đọc Bộ Băng Này

     
 

Trở lại

 
   
   

Cập nhật lại: 01-1-2011

 

ng tác giả

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com