Tng Thư Pht Hc

 

 
Thập Đại Đệ Tử Phật
Thích Minh Tuệ
Sàig̣n 1991-Pl 2535

Mục Lục

Lời nói đầu

01. Tôn giả Đại Ca Diếp, Đầu đà đệ nhất

02. Tôn giả Xá Lợi Phất, Trí tuệ đệ nhất

03. Tôn giả Mục Kiền Liên, Thần thông đệ nhất

04. Tôn giả Ca Chiên Diên, Luận nghị đệ nhất

05. Tôn giả A Nan Đà, Đa văn đệ nhất

06. Tôn giả A Na Luật, Thiên nhăn đệ nhất

07. Tôn giả La Hầu La, Mật hạnh đệ nhất

08. Tôn giả Tu Bồ Đề, Giải không đệ nhất

09. Tôn giả Phú Lâu Na, Thuyết pháp đệ nhất

10. Tôn giả Ưu Ba Ly , Tŕ giới đệ nhất

 

Lời nói đầu

Trong thế giới ngày nay, khoa học vô cùng phát triển đủ mọi mặt. Trong cuộc sống, những ǵ không khoa học hiện đại, nhất định phải tàn lụi theo thời gian hoặc theo thời gian mà bị biến thể. Với đạo Phật qua thời gian và không gian giáo thuyết của Phật vẫn không mai một mà c̣n được truyền bá ngày càng sâu rộng. Bởi lời Phật dạy là một chân lư muôn đời, khi con người chưa thánh thiện, khoa học chưa đưa con người đến an lạc hoàn toàn, chưa được sự trở về diệt tận nguồn gốc tham ái, si mê, chấp ngă..., th́ thuyết Tứ Đế vẫn được con người tín nhận. Đó là về mặt nhân sinh, c̣n về vũ trụ khoa học chưa khám phá, chinh phục được thiên nhiên, đối tượng khách quan, th́ thuyết duyên sinh trùng trùng phát khởi của đạo Phật vẫn cần thiết cho tri thức con người. Đó là lư do mà không ai có thể ngăn chận con dường t́m về đạo Phật ngày một sâu rộng của con người. Tuy nhiên có một vấn đề đáng được nêu ra là ngày nay người theo đạo Phật, nghiên cứu t́m hiểu lời Phật dạy thật đông đảo, nhưng người tu hành chứng ngộ lại rất hiếm.

Ngày xưa thuở Phật c̣n tại thế, đa phần các đệ tử xuất gia của Ngài đều chứng A La Hán, như 1.250 vị tỳ kheo mà kinh thường nhắc đến. Trong số đó bậc ưu tú về mặt đạo hạnh, sở trường và sở chứng, có mười vị được gọi là mười đại đệ tử, gọi chung là Thánh Chúng. Lịch sử Phật giáo liệt kê như sau:

1. Tôn giả Đại Ca Diếp, Đầu đà đệ nhất

2. Tôn giả Xá Lợi Phất, Trí tuệ đệ nhất

3. Tôn giả Mục Kiền Liên, Thần thông đệ nhất

4. Tôn giả Ca Chiên Diên, Luận nghị đệ nhất

5. Tôn giả A Nan Đà, Đa văn đệ nhất

6. Tôn giả A Na Luật, Thiên nhăn đệ nhất

7. Tôn giả La Hầu La, Mật hạnh đệ nhất

8. Tôn giả Tu Bồ Đề, Giải không đệ nhất

9. Tôn giả Phú Lâu Na, Thuyết pháp đệ nhất

10. Tôn giả Ưu Ba Ly , Tŕ giới đệ nhất

Sau đây chúng ta lần lượt t́m hiểu cuộc đời và đạo nghiệp của các Ngài để noi theo hầu trở nên con người tốt trên bước đường phụng sự đạo pháp và xây dựng quốc gia xă hội ngày thêm tịnh lạc... 

Thích Minh Tuệ

 

     
 

Trở lại

 
   
   
   

Trở Lại

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com