Tng Thư Pht Hc

    

NGHI THỨC TỤNG NIỆM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

1. Quán Âm Tán

Quán Âm Đại Sĩ

Bửu hiệu Viên Thông

Mười hai đại nguyện thệ hoằng thâm

Khổ hải độ mê tân cứu khổ tầm thanh

Các cơi đều hiện thân.

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ tát Ma Ha Tát. (3 lần)

 

Khai Kinh

Pháp Phật cao siêu rất nhiệm mầu

Cơ duyên may được thọ tŕ

Xin nguyện đi vào biển tuệ

Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. o

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) o

 

2. Tụng Kinh Chú

 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 

Phẩm Quán Thế Âm Bồ tát Phổ môn (Diễn Kệ)

(Tụng 1 lần hoặc tụng thêm)

Có Bồ Tát là Vô Tận Ư

Từ chỗ ngồi đứng dậy khoan thai

Kính thành trịch áo bày vai

Hướng về Đức Phật chắp tay bạch rằng:

'Bạch Đức Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Nhơn duyên ǵ tên đặt Quán Âm?' o

 

Phật rằng: Này gă thiện nam

Nếu như muôn ức, trăm ngàn chúng sinh

Bị khổ năo điêu linh tai ách

Nghe Quán Âm Bồ Tát oai linh

Một ḷng khẩn thiết xưng danh

Thời Bồ Tát Quán Âm thanh cứu nàn

Hoặc có kẻ thân lâm hỏa nạn

Niệm Quán Âm lửa chẳng đốt thiêu

Oai thần Bồ Tát cao siêu

Chúng sanh xưng niệm thoát điều nguy nan

Hoặc có kẻ thân lâm thủy nạn

Niệm Quán Âm chỗ cạn gặp liền

Oai thần Bồ Tát diệu huyền

Chúng sanh xưng niệm thoát miền nguy nan

Hoặc sanh chúng trăm ngàn, muôn ức

Cầu bạc, vàng, bảo vật, trân châu

Xa cừ, mă năo, san hô

Lưu ly, hổ phách, lộ đồ gian nguy

Vào biển cả gặp khi gió bạt

Thuyền tắp bờ La Sát nguy nan

Một người xưng niệm Quán Âm

Mọi người nương cậy oai thần cứu an

Hoặc có quỉ Dạ Xoa, La Sát

Khắp Tam Thiên toan bắt chúng nhân

Nghe xưng danh Quán Thế Âm

Mắt không dám ngó huống tầm hại ai

Hoặc kẻ tội, hoặc người vô tội

Bị gông cùm ràng trói tấm thân

Xưng danh Bồ Tát Quán Âm

Gông cùm rời ră, tấm thân nhẹ nhàng

Hoặc thương khách trên đàng hiểm trở

Dắt gia nhân chuyên chở báu trân

Đầy đàng oán tặc, ác nhân

Một người trong bọn b́nh tâm xướng rằng:

'Các nam tử xin đừng hốt hoảng

Phải một ḷng niệm tưởng Quán Âm

Ngài ban Vô úy diệu thâm

Chúng ta xưng niệm nhất tâm thoát nàn'

'Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát' o

Các thương nhân đồng phát tiếng xưng

Nhờ xưng danh hiệu ân cần

Đoàn thương nhân được thoát phần nguy nan.

 

Vô Tận Ư! Quán Âm Bồ Tát,

Sức oai thần to tát dường kia

Nếu người dâm dục nhiều bề

Niệm danh Bồ Tát dứt ĺa dâm tâm

Nếu có kẻ nhiều sân, lắm hận

Niệm Quán Âm hận tận, sân ĺa

Nếu người si chướng nhiều bề

Niệm danh Bồ Tát dứt ĺa si tâm

Vô Tận Ư! Quán Âm Bồ Tát,

Sức oai thần to tát dường kia

Năng làm lợi ích nhiều bề

Chúng sanh tâm niệm chớ hề lăng xao

Nếu Phụ Nữ muốn cầu con cái

Năng cúng dường lễ bái Quán Âm

Cầu Nam th́ đặng sanh Nam

Cầu Nữ sanh Nữ chí tâm đắc thành

Cầu Nam được trai lành đức trí

Cầu Nữ sanh gái quí đẹp xinh

Trước trồng cội đức nhơn lành

Ai ai nh́n thấy kính thành ái thâm

Vô Tận Ư! Quán Âm Bồ Tát. o

Sức oai thần to tát dường kia

Cúng dường lễ bái ch́ chi

Chẳng hao mất phước nên tŕ niệm danh

Ví ai tưởng muôn ngh́n Bồ Tát

Niệm nhiều tên như cát sông Hằng

Sáu mươi hai ức gia tăng

Sắm sanh tứ sự cúng dâng trọn đời

Vô Tận Ư! vậy ngươi suy nghĩ

Công đức người dường ấy nhiều chăng?

 

Ngài Vô Tận Ư thưa rằng:

'Thế Tôn phước ấy vô ngần xiết chi'

Phật lại nói: 'Bằng khi có kẻ

Niệm Quán Âm cho chí một thời

Cúng dường lễ bái đức Ngài

Phước so người ấy kẻ nầy như nhau

Ngàn, muôn, ức kiếp sau chẳng dứt

Niệm Quán Âm phước đức vô ngần'

Ngài Vô Tận Ư bạch rằng:

'Thế Tôn! Bồ Tát Quán Âm sao là!

Dạo khắp cơi Ta Bà thế giới

V́ chúng sanh giảng nói pháp lành

Sức mầu phương tiện độ sanh

Đâu là duyên cớ cúi xin giải bày?'

Phật mới bảo: 'Hỡi nầy Nam Tử

Có chúng sanh quốc độ xa gần

Muốn cầu thân Phật độ dân

Quán Âm liền hiện Phật thân hộ tŕ

Cơi muốn được Bích Chi hóa độ

Hiện Bích Chi v́ đó giảng kinh

Muốn Thinh Văn đến độ sanh

Hiện Thinh Văn đến Pháp lành tuyên dương

Cơi muốn được Phạm Vương hóa độ

Hiện Phạm Vương v́ đó giảng kinh

Muốn cầu Đế Thích độ sanh

Hiện thân Đế Thích pháp lành giảng phân

Muốn Tự Tại Thiên thân hóa độ

Hiện thân này v́ đó giảng kinh

Muốn Đại Tự Tại thân h́nh

Hiện Đại Tự Tại thuyết minh độ trần

Muốn Thiên Đại Tướng Quân hóa độ

Hiện Tướng Quân v́ đó giảng kinh

Muốn Tỳ Sa đến độ sinh

Hiện Tỳ Sa đến pháp lành giảng phân

Muốn Tiểu Vương dùng thân hóa độ

Hiện Tiểu Vương v́ đó giảng kinh

Muốn cầu trưởng giả độ sinh

Hiện thân trưởng giả thuyết tŕnh lư chân

Muốn cư sĩ dùng thân hóa độ

Hiện thân này v́ đó giảng phân

Cơi nào muốn bực Tể Quan

Hiện Tể Quan đến luận bàn cao xa

Cơi nào muốn được Bà La Môn độ

Hiện thân này v́ đó giảng kinh

Muốn cầu tứ chúng độ sinh

Hiện thân tứ chúng thuyết minh luận bàn

Muốn phụ nữ của hàng trưởng giả

Bà La Môn, Cư sĩ, Tể Quan

Tức th́ hiện phụ nữ thân

Tùy cơ nói pháp độ dân muôn ngàn

Cơi muốn được đồng nam hóa độ

Hiện đồng nam v́ đó giảng kinh

Muốn cầu đồng nữ độ sanh

Hiện thân đồng nữ pháp lành giảng ra

Muốn Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát

Ca Lầu La cùng các Tu La

Khẩn Na La, Ma Hầu La

Muốn cầu tất cả nhân và phi nhân

Hiện thân đó ân cần nói pháp

Phương tiện nầy độ khắp thế gian

Muốn cầu Thần Chấp Kim Cang

Hiện thân Thần Chấp Kim Cang độ trần

Vô Tận Ư! Quán Âm Bồ Tát,

Thành tựu phần công đức oai linh

Thần thông hiện các thân h́nh

Dạo cùng khắp cơi độ sinh thoát nàn

Các người phải cúng dường chăm chỉ

Chỗ nguy nan vô úy ban ra

Cho nên trong cơi Ta Bà

Gọi vô úy thí đó là Quán Âm

Vô Tận Ư thưa rằng: 'Bạch Phật

Con cúng dường Bồ Tát Quán Âm'

Cổi xâu anh lạc bảo trân

Báu mầu đáng giá ngh́n, trăm lượng vàng

Dưng Bồ Tát thưa rằng: 'Nhơn giả

Nhận của nầy Pháp thí bảo trân'

Nhưng bấy giờ Bồ Tát Quán Âm:

Không ưng thọ lănh bảo trân cúng dường

Vô Tận Ư thưa cùng Bồ Tát: o

'Xin Từ Bi thọ nạp bảo trân'

Bây giờ Phật bảo Quán Âm:

'Phải thương tứ chúng cùng hàng Thiên Long

Vô Tận Ư trong ṿng Bồ Tát

A Tu La, Càn Thát, Dạ Xoa

Ca Lầu La, Khẩn Na La

Ma Hầu với nhân và phi nhân

Mà thọ lănh bảo trân anh lạc

Tức thời Ngài Bồ Tát Quán Âm

Thương trong tứ chúng các hàng

Thiên, Long, nhân với các đoàn phi nhân

Nhận anh lạc hai phần phân tách

Kính dâng lên hai Đức Phật Đà

Một phần dâng Phật Thích Ca,

Một phần phụng tháp Phật Đa Bảo gần

'Vô Tận Ư! Quán Âm Bồ Tát

Có sức thần to tát dường kia

Ta Bà tự tại đi về'

 

Ngài Vô Tận Ư kệ thi hỏi rằng:

Đức Thế Tôn tướng tốt

Con xin hỏi lại rằng:

'Nhơn duyên ǵ Bồ Tát

Tên gọi Quán Thế Âm?'

Phật hoàn toàn tướng quí

Kệ đáp Vô Tận Ư:

'Người nghe lực Quán Âm

Khắp nơi nơi hiện thị

Hầu nhiều ngàn ức phật

Nhiều kiếp khó lường biên

Quán Thế Âm Bồ Tát,

Phát rộng thanh tịnh nguyện

Ta v́ người lược thuyết

Nghe thấy niệm Quán Âm

Các khổ năo tiêu diệt

Nếu một niệm thành tâm

Dầu ai có ác tâm

Xô té hầm lửa độc

Nhờ lực niệm Quán Âm

Hầm lửa thành ao nước

Hoặc ai ch́m biển cả

Mắc nạn quỉ, rồng, cá

Nhờ lực niệm Quán Âm

Sóng gió không gây họa

Hoặc có kẻ ác tâm

Từ Tu Di xô ngă

Nhờ lực niệm Quán Âm

Như mặt trời không hạ

Hoặc có kẻ đuổi phăng

Từ Kim Cang té xuống

Nhờ lực niệm Quán Âm

Một mảy lông chẳng tổn

Hoặc giặc oán vây gần

Đều cầm gươm muốn hại

Nhờ lực niệm Quán Âm

Ḷng lành kia bỗng khởi

Hoặc tội vua phạm nhằm

Sắp thọ h́nh tuyệt mạng

Nhờ lực niệm Quán Âm

Đao liền găy từng đoạn

Hoặc mắc cảnh giam cầm

Tay chơn bị c̣ng trói

Nhờ lực niệm Quán Âm

Tự nhiên đặng thoát khỏi

Hoặc bị đầu độc ngầm

Ai mưu hại ḿnh khổ

Nhờ lực niệm Quán Âm

Mưu hại hườn về đó

Hoặc gặp La Sát gần

Rồng độc cùng quỉ quái

Nhờ lực niệm Quán Âm

Thảy đều không dám hại

Bị thú dữ vây quần

Nhăn nanh, xoè vút đón

Nhờ lực niệm Quán Âm

Vội t́m đường chạy trốn

Rắn độc và bọ cạp

Hà hơi độc đốt khắp

Nhờ lực niệm Quán Âm

Nghe tiếng liền ẩn nấp

Mây giăng sấm sét nháng

Mưa đá tuôn hỗn loạn

Nhờ lực niệm Quán Âm

Tức thời đều tiêu tán

Chúng sanh vướng tai nàn

Thân khổ bức gian nan

Quán Âm sức tŕ diệu

Năng cứu khổ thế gian

Thần thông lực phi thường

Quán Âm nhiều phương tiện

Các quốc độ mười phương

Không cơi nào chẳng hiện

Các loài trong đường dữ

Nhờ diệu lực Quán Âm

Tam đồ cùng tứ khổ

Khiến thoát khỏi lần lần

Chơn quán, thanh tịnh quán

Trí huệ quán rộng lớn

Bi quán, Từ quán chung

Thường nguyện thường chiêm ngưỡng

Thể sáng suốt không dơ

Mặt trời tuệ phá mờ

Năng trừ tai gió, lửa

Soi sáng khắp trần nhơ

Thể Bi như sấm nổ

Ḷng Từ tợ mây giăng

Rưới mưa Pháp cam lộ

Diệt lửa phiền lao trần

Kiện thưa đến cửa quan

Trong trận quân kinh hoảng

Nhờ lực niệm Quán Âm

Kẻ oán đều lui tán

Tiếng diệu, tiếng quán thế

Tiếng phạm, tiếng hải triều

Tiếng thế gian khó tỷ

Nên phải niệm thường nhiều

Niệm niệm chớ nghi nan

Quán Âm là Tịnh thánh

Hay làm chỗ dựa nương

Cho kẻ trong khổ cảnh

Đủ tất cả công đức

Mắt lành trong chúng sanh

Rộng không lường biển phước

Nên kính lễ chí thành.

Có Bồ Tát hiệu danh Tŕ Địa

Từ chỗ ngồi đứng dậy bạch rằng:

'Chúng sanh nghe lực Quán Âm

Thần thông thị hiện phước tăng, nghiệp ṃn'

Khi Phật nói Phổ Môn diệu phẩm

Chúng hội đông bốn vạn tám ngàn

Nghe rồi đều thảy phát tâm

Bồ Đề vô thượng thậm thâm diệu huyền.

 

Quảng Đại Viên Măn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

(Tụng 3 lần hoặc 7, hoặc tụng thêm)

 

Nam mô đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3lần) o

 

Thiên thủ thiên nhăn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

 

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

 

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

 

Nam mô na ra cẩn tŕ hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt xâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hệ rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn tŕ địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ, ta bà ha. Ma ra ma ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o

 

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

 

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

 

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3lần) o

 

 

Ma Ha Bát nhă Ba la mật Đa Tâm Kinh

(3 hoặc 7 lần)

 

Bồ Tát Quán Tự Tại   

Khi quán chiếu thâm sâu

Bát Nhă Ba La Mật

(Tức diệu  pháp trí độ)

Bỗng soi thấy năm uẩn

Đều không có tự tánh

Thực chứng điều ấy xong

Ngài vượt thoát tất cả

Mọi khổ tai ách nạn.

 

“Nghe đây Xá Lợi Tử

Sắc chẳng khác ǵ không

Không chẳng khác ǵ sắc

Sắc chính thực là không

Không chính thực là sắc. o

C̣n lại bốn uẩn kia

Cũng đều như vậy cả.

 

Xá Lợi Tử nghe đây:

Thể mọi pháp đều không

Không sinh cũng không diệt

Không nhơ cũng không sạch

Không thêm cũng không bớt

Cho nên trong tánh không

Không có sắc, thọ, tưởng

Cũng không có hành, thức

Không có nhăn, nhỉ, tỷ

Thiệt, thân, ư (sáu căn)

Không có sắc, thinh, hương

Vị, xúc, pháp (sáu trần)

Không có mười tám giới

(Từ nhăn đến ư thức)

Không hề có vô minh

Không có hết vô minh

Cho đến không lăo, tử

Cũng không hết lăo tử

Không khổ, tập, diệt, đạo

Không trí, cũng không đắc. o

V́ không có sở đắc

Khi một vị Bồ tát

Nương diệu pháp trí độ

(Bát Nhă Ba La Mật)

Th́ tâm không chướng ngại

V́ tâm không chướng ngại

Nên không có sợ hăi

Xa ĺa mọi mộng tưởng

Xa ĺa mọi điên đảo

Đại Niết Bàn tuyệt đối

 

Chư Phật trong ba đời

Y diệu pháp trí độ

Bát Nhă Ba La Mật

Nên đắc vô Thượng Giác

Vậy nên phải biết rằng

Bát Nhă Ba La Mật

Là linh chú đại thần

Là linh chú đại minh

Là linh chú vô thượng

Là linh chú tuyệt đỉnh

Là chân lư bất vọng

Có năng lực tiêu trừ

Tất cả mọi khổ nạn

Cho nên tôi muốn thuyết

Câu thần chú trí độ

Bát Nhă Ba La Mật”.

Nói xong Đức Bồ Tát

Liền đọc thần chú rằng:

 

Ga-tê ga-tê

Pa-ra-ga-tê

Pa-ra-săn-ga-tê

Bôdhi sva-ha. (3 lần) oo

 

3. Đại Quán Âm Tán

(Do Ấn Quang lăo Pháp sư tân soạn)

 

Quán Thế Âm Thệ nguyện thâm

Độ sanh ra khỏi khổ luân

Hưng Từ Vận Bi khắp cơi trần

Thảy đều nhiếp nhập Phổ môn

Ba mươi hai ứng thị hiện thân

Rốt ráo khiến chứng Phật tâm

Thường niệm cung kính Quán Thế Âm

Tiêu tai cát khánh lâm

Thường niệm cung kính Quán Thế Âm

Tiêu tai cát khánh lâm.

 

4. Quán Âm Kệ 1

 

(Do Ấn Quang lăo Pháp sư tân soạn)

Quán Âm thệ nguyện diệu khó ngh́

Phó cảm ứng cơ chẳng mất th́

Cứu khổ tầm sanh đá hút sắt

Hiện thân thuyết pháp trăng đáy tŕ

Trần sát các cơi đều tế độ

Ta bà trong giới dũ ḷng Từ

Ơn sâu muôn kiếp khen chẳng xứng

Mong thương ngu dại khắp hộ tŕ.

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát Ma ha tát.

 

5. Niệm Hồng Danh Bồ tát

 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát (108 lần)

(Trăm ngàn vạn tiếng càng nhiều càng tốt)

 

Nguyện ngày an lành đêm an lành

Đêm ngày sáu thời đều an lành

An lành trong mỗi giây mỗi phút

Cầu ơn Tam Bảo luôn che chở

Bốn loài sinh lên đất tịnh

Ba cơi thoát hóa ṭa sen

Hằng sa ngạ quỷ chứng tam hiền

Vạn loại hữu t́nh đăng thập địa. o

 

Nam Mô Đăng Thập Địa Bồ Tát. (3 lần) o

 

6. Hồi Hướng Kệ

(Do Ấn Quang lăo Pháp sư tân soạn)

 

Nguyện công đức tŕ tụng tốt này

Xin nhờ Đại sĩ dũ ḷng thương

Tiêu trừ tự tha nghiệp xưa nay

Tăng trưởng ta người căn lành tốt.

Luôn kiếp hằng ôm ḷng Đại Sĩ

Khắp cơi thường tu hạnh Bồ tát

Tột đời vị lai làm lợi ích

Khiến khắp hữu t́nh không họa hại.

(Nếu không th́ giờ nhiều, tức từ kệ Quán Âm mà khởi niệm cũng được)

 

Quay Về Nương Tựa

 

Con về nương tựa Phật,

Người đưa đường dẫn lối cho con trong cuộc đời. o

Con về nương tựa pháp,

Con đường của t́nh thương và sự hiểu biết. o

Con về nương tựa Tăng,

Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. o

Trở lại

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com