Tng Thư Pht Hc

    

NGHI THỨC TỤNG CHÚ ĐẠI BI

(Chư Phật tử nghiêm tịnh thân tâm, quỳ, chấp tay cung kính. Chủ lễ nguyện hương.)

 

 

Đọc Tịnh Pháp Giới Chơn ngôn: Án Lam (7 biến)

  

Tịnh Tam Nghiệp Chơn ngôn: Án, Ta Phạ Bà Phạ Thuật Đà Ta Phạ, Đạt Ma Ta Phạ, Bà Phạ, Thuật Độ Hám (3 lần)

 

Lục Tự Đại Minh Chú: Án Ma Ni Bát Di Hồng (7 lần)

 

1/. Nguyện Hương

 

Nguyện đem ḷng thành kính,

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng dường ngôi Tam Bảo,

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành,

Cùng pháp giới chúng sinh,

Cầu Phật từ gia hộ,

Tâm Bồ Đề kiên cố,

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng quay về bờ Giác (1 lạy) o

 

2/. Kỳ Nguyện

(Riêng cho vị chủ lễ)

 

Tư thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tập thử công đức, nguyện thập phương thường trú Tam Bảo, Điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, từ bi gia hộ cho đệ tử ............ pháp danh .............. phiền năo đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, xa ĺa khổ ách, tăng tiến Bồ đề, cùng tất cả chúng sanh đồng chứng vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

 

(Đứng dậy cấp hương lên lư rồi chấp tay đứng thẳng và niệm lớn)

 

3/. Tán Thán Phật

 

Đấng Pháp Vương vô thượng

Ba cơi chẳng ai bằng.

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loài.

Quy y tṛn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận. () o

 

4/. Quán Tưởng

 

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng.

Đạo cảm thông không thể bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. o

5/. Đảnh Lễ Tam Bảo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ:

 

Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy) o

 

Chí Tâm Đảnh Lễ:

 

Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy) o

 

Chí Tâm Đảnh Lễ:

 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát.  (1 lạy) o

 

 

6/. Tán Lư Hương

 

Lư hương vừa bén chiên đàn,

Khói bay nghi ngút muôn vàn cơi xa,

Ḷng con kính ngưỡng thiết tha,

Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng cho.

 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ tát. (3lần) o

 

Nam Mô Quá khứ vô lượng kiếp Chánh Pháp Minh Thế Tôn
Nam Mô Thập phương nhứt thiết chư Phật Thế Tôn
Nam Mô Hiền kiếp thiên Phật, tam thế nhứt thiết chư Phật Thế Tôn
Nam Mô Quảng Đại Viên Măn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà ra ni thần diệu chương cú
Nam Mô Quán Âm sở thuyết chư đà ra ni cập thập phương tam thế nhứt thiết tôn Pháp
Nam Mô Thiên thủ thiên nhăn, đại từ đại bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau biết tất cả pháp.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm được mắt trí huệ.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau độ các chúng sanh,
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm được phương tiện khéo.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau lên thuyền bát nhă.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm được qua biển khổ,
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau được đạo giới định.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm lên non Niết Bàn.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con mau về nhà vô vi.
Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.
Nếu con hướng về nơi non đao,
non đao tức thời liền sụp đổ.
Nếu con hướng về lửa, nước sôi,
nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.
Nếu con hướng về cơi địa ngục,
địa ngục liền mau tự tiêu diệt,
Nếu con hướng về loài ngạ quỷ.
Ngạ quỷ liền được tự no đủ,
Nếu con hướng về chúng Tu La,
Tu la tâm ác tự điều phục,
Nếu con hướng về các súc sanh,
súc sanh tự được trí huệ lớn.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (108 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (108 lần)

 

Quán Thế Âm Bồ tát lại bạch Phật: - Bạch đức Thế Tôn, nếu chúng sanh nào tụng tŕ thần chú Đại Bi mà c̣n bị đọa vào 3 đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng tŕ thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cơi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng tŕ thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng tŕ thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ư, th́ chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni.

Khi đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói lời ấy rồi, liền ở trước chúng hội, chắp tay đứng thẳng, đối với chúng sanh khởi ḷng từ bi, nở mặt mỉm cười, nói chương cú mầu nhiệm Quảng Đại Viên Măn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni rằng:

 

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

 

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

 

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

 

Nam mô na ra cẩn tŕ hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt xâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hệ rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn tŕ địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ, ta bà ha. Ma ra ma ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma ba lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o

 

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

 

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

 

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. o

 

 (có thể tụng từ 5, 7, 14, 27, 35, 49 cho đến 108 lần, tùy vào thời gian cho phép)

 

 

8/. Thập Nhị nguyện:

 

1. Nam-mô hiệu Viên-thông danh Tự-tại, Quán-Âm Như-Lai, quảng phát hoằng thệ nguyện. (1 lạy)

 

2. Nam-mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, Quán-Âm Như-Lai thường cư Nam-hải nguyện. (1 lạy)

 

3. Nam-mô trụ Ta-bà, U-minh giới, Quán-Âm Như-Lai tầm thinh cứu khổ nguyện. (1 lạy)

 

4. Nam-mô hàng tà-ma trừ yêu-quái, Quán-Âm Như-Lai, năng trừ nguy-hiểm nguyện. (1 lạy)

 

5. Nam-mô thanh-tịnh b́nh thùy dương-liễu, Quán-Âm Như-Lai cam-lộ sái tâm nguyện. (1 lạy)

 

6. Nam-mô đại từ-bi, năng hỷ-xả, Quán-Âm Như-Lai, thường hành b́nh đẳng nguyện. (1 lạy)

 

7. Nam-mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quán-Âm Như-Lai thệ diệt tam-đồ nguyện. (1 lạy)

 

8. Nam-mô vọng nam-nham, cần lễ bái, Quán-Âm Như-Lai, già tỏa giải-thoát nguyện. (1 lạy)

 

9. Nam-mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quán-Âm Như-Lai độ tận chúng-sanh nguyện. (1 lạy)

 

10. Nam-mô tiền tràng phan, hậu bảo-cái, Quán-Âm Như-Lai tiếp dẫn Tây-Phương nguyện. (1 lạy)

 

11. Nam-mô Vô-lượng-thọ Phật cảnh giới, Quán-Âm Như-Lai, Di-Đà thọ kư nguyện. (1 lạy)

 

12. Nam-mô đoan nghiêm thân vô tỉ tái, Quán-Âm Như-Lai, quả tu thập nhị nguyện. (1 lạy)

 

9/. Ma Ha Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh

 

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhă ba la mật đa thời chiếu kiến ngă uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách.

 

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.

 

Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhăn nhĩ tỷ thiệt thân ư. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhăn giới, năi chí vô ư thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, năi chí vô lăo tử, diệc vô lăo tử tận, vô khổ tập diệc đạo, vô trí diệc vô đắc.

 

Dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề tát đỏa y bát nhă ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y bát nhă ba la cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cố tri bát nhă ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

 

Cố thuyết bát nhă ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

 

Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần) o

 

 

 

10/. Vănh Sanh Quyết Định Chơn Ngôn:

 

Nam mô a di đa bà dạ,

Đa tha đà đa dạ, đa địa dạ tha.

A di rị đô bà tỳ,

A di rị đa tất đam bà tỳ,

A di rị đa t́ ca lan đế,

A di rị đa t́ ca lan đa,

Dà di nị dà dà na,

Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần) o

 

Phật A Di Đà thân sắc vàng

Tướng tốt quang minh không ai bằng

Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di

Mắt Phật xanh biếc như nước bốn biển

Trong quang minh có vô số hoá Phật

Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh

Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.

 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Nam Mô A Di Đà Phật. (30 lần)

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

 

 

11/. Phục Nguyện:

(Có thể nguyện theo ư của ḿnh, nếu không th́ có thể theo lời nguyện như sau:)

 

Cúi lạy mười Phương chư Phật, chư Đại Bồ tát, chư hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Già Lam Hộ Pháp, thùy từ chứng minh gia hộ cho đệ tử tánh danh ...... Pháp danh ......sanh .........tuổi .......... nghiệp chướng tiêu trừ, phước lành tăng trưởng, bệnh căn thuyên giảm, bệnh nghiệp dứt trừ, sở cầu như ư, tăng tiến bồ đề, lâm chung chánh niệm, được văng sanh Cực Lạc quốc.

 

12/. Sám Phổ Hiền

(Quỳ đọc)

 

Đệ-tử chúng đẳng, tùy-thuận tu tập. Phổ-Hiền Bồ-tát, thập chủng đại nguyện:

 

          Nhứt giả lễ kính chư Phật,

          Nhị giả xưng tán Như-Lai,

          Tam giả quảng tu cúng-dường,

          Tứ giả sám-hối nghiệp-chướng,

          Ngũ giả tùy-hỉ công-đức,

          Lục giả thỉnh chuyển pháp-luân,

          Thất giả thỉnh Phật trụ thế,

          Bát giả thường tùy Phật học,

          Cửu giả hằng thuận chúng-sanh,

          Thập giả phổ giai hồi-hướng.

 

 

13/. Hồi Hướng

 

Tụng Chú công đức thù thắng hạnh,

Bao nhiêu phước đức sẵn dành chúng sinh,

Nguyện cho tất cả hàm linh,

Sớm về cơi tịnh nghe kinh diệu huyền

Nguyện tiêu ba chướng năo phiền,

Cầu chơn trí huệ phá xiềng vô minh.

Nguyện trừ tội chướng điêu linh,

Hạnh lành Bồ tát thường tinh tấn làm.

Nguyện sanh cơi tịnh siêu phàm

Hoa sen chín phẩm sẽ làm mẹ cha.

Hoa nở thấy Phật hiện ra,

Vô sanh chứng ngộ bạn ta thánh hiền.

Nguyện đem công đức hiện tiền,

Hướng về khắp cả các miền gần xa.

Con và cha mẹ, ông bà,

Chúng sanh giác ngộ chan ḥa pháp thân. o

 

13/. Tự Tam Quy:

 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy) o

 

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy) o

 

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lư đại chúng, nhất thiết vô ngại. (1 lạy) o

 

 

- HẾT -

 

     
 

Trở lại

 
   
   
   

Trở lại

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com