TẠNG THƯ PHẬT HỌC

 

 
 A DI ĐÀ KINH SỚ SAO
Liên Tŕ Đại Sư soạn
Việt dịch:
Ḥa Thượng Hành Trụ
-o0o-

Mục Lục
-o0o-

  Lời giới thiệu

Lời nói đầu

A Di Đà Kinh Sớ Sao Quyển Thứ Nhất

A. Thông Tự Đại Ư (chung bài suốt đại ư của kinh)

    
1. Minh tánh (nói rơ tự tánh)
    
2. Tán kinh (khen ngợi kinh này)
    
3. Cảm thời (cảm thích thời cơ)
    
4. Thuật ư (tỏ ư ḿnh giải kinh)
    
5. Thỉnh gia (cầu Phật giúp thêm)

B. Khai Chương Thích Văn (mở từ bài thích từ chữ)

    
1. Lược tiêu (nêu 10 nguyên tắc)
    
2. Tường thích (giải rơ 10 môn ấy)

     C. Kiết Thích Chú Ư (kết lại để giải thích đại ư chú văng sanh)

     Chú Thích Kinh A Di Đà Sớ Sao Quyển Thứ Nhứt

A Di Đà Kinh Sớ Sao Quyển Thứ Hai

A. Tổng Thích Danh Đề (phân ra làm hai phần)

     1. Đề nghĩa: nghĩa của kinh này
    
2. Dịch nhơn: người dịch ra chữ Tàu

B. Chú Thích Kinh A Di Đà Sớ Sao Quyển Hai

     Chú Thích Kinh A Di Đà Sớ Sao Quyển Thứ Hai

A Di Đà Kinh Sớ Sao Quyển Thứ Ba

Thiên Nhạc Vũ Hoa (phân ra làm bốn phần)

     1. Thiên nhạc (nhạc trời)
    
2. Kim địa (đất vàng)
    
3. Vũ hoa (tuôn hoa)
    
4. Tổng kết (tóm kết)

B. Chú Thích Kinh A Di Đà Sớ Sao Quyển Ba

     Chú Thích Kinh A Di Đà Sớ Sao Quyển Thứ Ba

A Di Đà Kinh Sớ Sao Quyển Thứ Tư

 A. Cảm Quả (phân ra làm hai phần)

     1. Phật hiện ngă tiền (Phật hiện trước mặt ta)
    
2. Ngă văng Phật xứ (Ta sanh qua xứ Phật)

B. Kết Thích Chú Ư (kết giải ư nghĩa chú văng sanh)

      Chú Thích Kinh A Di Đà Sớ Sao Quyển Thứ Tư

     
 

Trở lại

 
   
   
Ngày vào mạng: 12-10-2007  

 

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com